Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Atveseļoties un palikt dzīvam (2. turpinājums)


2.nodaļa.
Satuvinies ar Viņu un būsi mierīgs.


Ījaba 22: 21- 30
„Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev nāks labums. 
22 Uzklausi pamācību no Viņa mutes un ieslēdz Viņa vārdus savā sirdsprātā! 
23 Ja tu atgriezīsies pie Visuvarenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna, ja tu attālināsi grēkus no savas telts. 
24 Tiešām, aizmet prom pīšļos neapstrādātā zelta gabalus un apstrādāto dārgo Ofīras zeltu iegremdē upju zvirgzdos, 
25 lai tad Visuvarenais būtu tavs visdārgākais zelts un Viņa bauslība lai būtu tavs sudrabs, 
26 tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēsi paļauties uz Visuvareno un pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. 
27 Tu Viņu lūgsi, un Viņš tevi paklausīs, un savus īpašos solījumus Viņam tu varēsi izpildīt. 
28 Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. 
29 Ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt: augšup! - Un pie zemes piespiestiem, bēdīgiem, pazemīgiem Viņš palīdz tikt atkal uz kājām. 
30 Pat to, kas nav bez vainas, Viņš izglābs - un izglābs viņu tavu roku šķīstuma dēļ." 

Ebrejiem 11: 6
Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā. 

Kas Viņš ir… Viņš ir…. Kāds Viņš ir? Kur Viņš ir? Kur Viņu meklēt? Uz kurieni atnākt? Kāda adrese? Kā pie Viņa vērsties? …

Patiesībā, viss ir ļoti vienkārši. Attiecības ar Dievu ir pietiekami vienkāršas. Reizēm mēs visu sarežģījam. Viņš ir! Viņš ir mīlestība.”

1.Jāņa 4: 15- 16
Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. 
16 Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.” 

Faktiski, visi baušļi, ko devis mums Dievs, saiet kopā vienā punktā- mīlestībā: iemīli… Kad mēs tos ievērojam, mums viss ir labi.

Mateja 22: 36- 40
"Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?" 
37 Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. 
38 Šis ir augstākais un pirmais bauslis. 
39 Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. 
40 Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši." 

Dievs visu radīja pēc mīlestības likumiem. Viņš Pats arī ir šī mīlestība. Un, kamēr cilvēks bija atkarīgs tikai no Viņa, Viņš vadīja cilvēka dzīvi, un viss bija ļoti labi. Kad saikne ar dzīvības avotu pārtrūka, viss sabruka. Bez mīlestības avota dzīvot mīlestībā nav iespējams. Dievs vēlas atgriezt katram cilvēkam dzīvību, mīlestības pārpildītu, jo viss rodas pēc Viņa mīlestības ģenētikas. Viņa mīlestība ir agape- vienmēr bez nosacījumu mīlestība. Tas nozīmē: es tevi mīlēšu, neskatoties ne uz ko. Šī mīlestība nekad necieš sakāvi.

1.Korintiešiem 13: 4- 8
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. 
5 Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. 
6 Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. 
7 Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. 
8 Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.” 

Paplašinātajā tulkojumā „ mīlestība nekad nebeidzas” skan kā „ mīlestība nekad necieš sakāvi”. Kad mēs ar vīru dzirdējām ārstu noteikto diagnozi „ vēzis”, tas līdzinājās nāves spriedumam, sakāvei. Mēs tikko bijām viens otru atraduši. Mēs gatavojāmies kāzām, svētkiem, nevis sakāvei. Mēs negribējām atzīt sakāvi. Mēs sākām meklēt Dievu. Un Viņš parādīja manam vīram šīs Rakstu rindas: „ mīlestība nekad necieš sakāvi”. Šis vārds stiprināja mūs vēl ilgu laiku… Tas stiprina mūs vēl joprojām. Dievs ir ļoti tuvu arī jums. Viņš ir tuvāk pa jūsu elpu. Kur tagad ir jūsu sirds? Vai tik ļoti tuvu Viņam, lai ļautu izmainīt jūs un atjaunot dzīvei?

Vēlos sniegt jums kādu ilustrāciju. Kas notiek ar lakmusa papīrīti, ko ievieto speciālā šķīdumā? Tā maina savu izskatu. Kad tajā iesūcas šis šķīdums, tā iegūst to veidolu, ko noteicis tā radītājs. Tās sastāvā sākotnēji ir viss nepieciešamais, lai mainītos. Kas tam vajadzīgs? Pilnīgā iegrimt citā vidē. Vai, ne tā? Ir nepieciešams ar to piesūcināties pilnībā un notiek pārveidošanās. Tāpat arī mēs Kristū Jēzū pārveidojamies Viņa gaišajā tēlā. Iegrimstot Viņa klātbūtnē, piesūcinoties ar Svēto Garu, nostiprinoties Viņa spēka varenībā, mēs atstarojam Dieva Tēva nodomus. Viņa griba ir mūsu dievišķā veselība. Dievs vēlas redzēt mūs visus veselus.  Viņš mīl mūs. Viņš ir Tēvs.

Nāciet pie Viņa kā pie mīlošā Tēva, kā pie Drauga, kā pie Aizstāvja, kā pie Vienīgā Visuvarošā Ārsta. Vienkārši nāciet pie Viņa. Viņš vēlas jūs dziedināt, auklēt, mierināt un atbrīvot no visām, šis pasaules, ciešanām.

Mateja 11: 28
„Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” 

Vēlaties jautāt, uz kurieni jāiet? Un, kur jūs gribētu tikties ar Jēzu? Lai kur jūs atrastos, lai kādi būtu apstākļi ap jums, aizveriet acis, novērsieties no problēmām un jucekļa, un iedomājieties sevi blakus Jēzum tādā vietā, kurā vēlaties būt. Dievs ir visur. Viņam nav grūti atnākt pie jums uz tikšanos. Viņš ir Visuresošs. Un Viņš vēlas būt jums blakus. Viņš vienmēr to brīdi gaida. Viņš lūdz veltīt laiku Viņam, tāpēc noteica septītajā dienā nenodarboties ar savām ikdienas lietām, bet būt kopā ar Viņu, Viņa Vārdā, lūgšanās… kad esam ar Viņu, mums viss ir labi. Viņš, taču, vienmēr ir ar mums. Viņa pasolījums vienmēr darbojas.

Ebrejiem 13: 5
„Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, - 

Un vēl:
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”

Mums ir jāsper solis pie Viņa. Pēc tam, otrs… Un jāiet tālāk. Viņam tuvāk…

Jēkaba 4: 8
Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.”

Jeremijas 33: 3
Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas”.

Kas šodien nav pieejams jūs saprašanai? Dziedināšanās no vēža? Augšāmcelšanās no mirušiem? Jaunības atgriešanās, 80 gadu vecumā?  Jaunu orgānu darbība ķermenī pēc tam, kad ķirurgs tos izgrieza, pirms pieciem gadiem?   Dievs apsola: „ Es parādīšu! Parādīšu vareno un nepieejamo!”

Kad mēs piedzimām no jauna, kad kļuvām par kristiešiem, mēs no Dieva pieņēmām Viņa Dabu. Mēs sākām piederēt Viņam.

Jesaja 43: 1- 4
Bet tagad saka Tas Kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un tevi veidojis, Israēl: "Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans! 
2 Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! 
3 Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sabu Es dodu par tevi. 
4 Tādēļ ka tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs, Es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli.”

Viņš atdeva visu to pašu, pašu dārgāko, lai varētu mūs iegūt Kristū. Mēs esam kļuvuši līdzmantinieki Jēzum. Mēs esam saņēmuši dziedināšanu Viņa brūcēs, mēs esam kļuvuši bagāti caur Jēzu, mēs esam ieguvuši glābšanu un mūžīgo dzīvību. To pašu mantojumu taisnais iegūst arī saviem pēcnācējiem.

Salamana Pamācības  11: 21
„…bet taisno dzimums tiks paglābts”. 

Viņš zina visas mūsu vajadzības, vēl pirms mūsu lūgšanas. Nav tādas vajadzības, kurā Viņš mums atteiktu. Nav tādas slimības, kuru Viņš neuznestu Golgātas kalnā. Un tikai Viņa Gars var mums pastāstīt par to, mums saprotamā valodā. Un šobrīd, Viņa Gars mūs ieskauj. Viņš elpo mums līdzās. Kāpēc tā uzskatu? Tāpēc, ka Svētais Gars vienmēr ir tur, kur tiek runāts par Jēzu. Svētais Gars ir tur, kur skan Evaņģēlija sludināšana. Viņš, šobrīd, ir mūsu vidū, starp mums. Viņam neeksistē attālumi. Viņš ir visur. Viņš ir viss. Viss notiek caur Viņu. Caur Viņu notiek dziedināšana. Ļaujiet Viņam ieskaut jūs Sevī, izkust jūsos, ielūkoties jūsu acīs… un tad, tas, ko nevar redzēt ar fiziskām acīm, kļūs reāls tuvībā ar Dieva Garu. Es jutīšu ar Viņa sirdi, tas ir, ar Garu. Ticēt sirdī nozīmē zināt garā. Es esmu gars. Es neesmu ķermenis. Lai ko jums tagad teiktu jūsu ķermenis: „ man sāp…”, „ tas nav ārstējams…”, „ esmu tik vājš…”. Ļaujiet jūsu garam atlabt un savienoties ar Svēto Garu. Ķermenis vienmēr runās pretēji garam. Tas strīdēsies, pretosies. Tāpēc, jums jāstiprinās garā, lai varētu valdīt pār ikvienu nekārtību ķermenī. Mēs nekad, bez Dieva palīdzība, netiksim galā ar savām problēmām uz šīs zemes. Mums vajag pastāvīgi vērsties pēc palīdzības pie mūs Tēva. Un viņam patīk mums atbildēt, kad mēs vēršamies pie Viņa. Lūgšana ir šī vēršanās pie Viņa. Dievs mīl  darīt mūs laimīgus, atvērties mums Savā lieliskumā… Viņš ir gatavs dalīties ar mums Savos noslēpumos. … Viņš ir brīnumu Dievs! Ka tikai kāds ticētu!

Viņš garantē, ka vienmēr atbild uz mūsu lūgšanām. Cik daudz Viņš par to runā!

Ikvienu atbildi mums vajag meklēt Dieva Vārdā. Mums vajag nolikt Bībeli acu priekšā un „ baudīt, cik Dievs ir labs”.

Jozuas 1: 8
Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.” 

Mūsu problēma ir mūsu neatjaunotais prāts. Dievs grib iedot mums Savējo. Viņš vēlas, lai mēs rīkotos prātīgi no Viņa redzes punkta. Un tad mums viss būs labi. Tad mēs nedzīvosim briesmās no domas: kura, no slimībām, būs nākamā? Mēs nepārdzīvosim par finansiālām problēmām, kad visi runā par pasaules krīzi. Mēs skatīsimies ar Viņa acīm. Mēs domāsim tā, kā domā Viņa Vārds.  Mēs rīkosimies, kā Viņš. Mēs vienmēr būsim veseli, veiksmīgi,  bagāti katram labam darbam; mūsu bērni būs Tā Kunga mācīti; mūsu dzīve būs pārpilnībā; mēs būsim priecīgi un stipri; mēs staigāsim ticībā, nevis skatīšanā. Jo mēs zināsim Viņu. Studējiet Rakstus. Mācieties Bībelē dienu un nakti, lai zinātu, kas ir labi no Dieva redzes viedokļa, un, kas nav. Un mācieties rīkoties tā, kā domā Dievs.

Jāņa 8: 32
„ … un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.”

Un , tādā mērā, kā zināsim patiesību, mēs brīnumainā veidā dziedināsimies gan mūsu dvēselēs, gan mūsu miesās. Mēs kļūsim tādi, kādus Viņš mūs zina. Un mēs zināsim Viņu tuvi.

1.Korintiešiem 13: 12
Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.” 

Mēs zināsim Viņu arī, kā Dziedinātāju. Mums ir jāatbrīvojas no slimībām, nevis jāsamierinās no tām. Mums vajag pielaist Dievu pie ķermeņa. Kādā veidā? Katru dienu jāpavada laiks Vārdā, jāatrodas Viņa klātbūtnē. Un, tas ir laika upuris. Nezaudējiet laiku, labāko un vislabāko ārstu, meklējumos. Agrāk vai vēlāk, jūs izdzirdēsiet frāzi: „ Mēs izdarījām visu iespējamo”.  Pavadiet laiku Vārdā, kas dziedina. Tas ir ceļš, kas ved uz dievišķo veselību ( t.i. dzīvi bez zālēm, bez tēriņiem to iegādei, bez bezgalīgajiem ārstu apmeklējumiem, bez nomokošām procedūrām, utt.) jūs gribat dzīvot dievišķīgā veselībā? Tad jums ir jāsadūšojas soļot tālāk par jūsu poliklīnikas atrašanās vietu. Šī teritorija- Viņa klātbūtne…

Ījaba 22: 21
„Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev nāks labums.” 

Iedraudzējieties ar Viņu, lai piesūcinātos ar Viņu. Līdz dziļumiem. Līdz sirdij. Līdz pārpilnībai, lai no tevis Viņš izplūstu. Sagatavojiet Viņam taisnu ceļu. Dodiet sevi Viņam iztaisnošanai un pazemināšanai. Un jums būs labi. Dievs neradīja cilvēku mokošām slimībām. Viņš radīja viņu pilnīgu, pēc sava tēla un līdzības. Un, kad darbs bija pabeigts, Dievs sacīja: viss ir ļoti labs! Ja šodien jūsu dzīve šodien neizskatās ļoti labi, dodiet Dievam visu izlabot. Ļaujiet Viņam iemācīt jūs būt laimīgam. Viņš to vēlas vairāk, kā jūs pats. Jo tieši Viņam pieder slava, kad, slimībās nomocītie, iznāk brīvībā, kad mirušie atgriežas dzīvē…

Kas tiek prasīts no jūsu puses? Tas ir laiks, tie ir centieni, tā ir uzticēšanās. Uzticēšanās Viņam. Lai atļautu Dievam izvest mūs no nedziedināmas slimības, nepietiek ar 20 minūtēm Bībeles lasīšanas, vai, 10 minūšu raudāšanas pie ikonas. Tuvoties Dievam- tas ir ceļš. Tas ir ceļš pēc Viņa likumiem, ko Viņš apstiprināja priekš mums, lai mēs neaizietu bojā, bet dzīvotu laimīgu dzīvi. Un bez Viņa nav dzīves. Tikai šķiet , ka, ja no rīta atveram acis, tad mēs neesam miruši. Mēs esam miruši, ja mūsu garā nedzīvo Dievs. Ir dzīvības gara likums, kas mūs saglabā. Tas ir likums Kristū Jēzū (Romiešiem 8: 2). Un Jēzus ir Dieva Vārds. Un tas, kurš atrodas Viņā, saglabājas dzīvībā. Ja mēs atsakāmies pakļauties šiem dzīvības likumiem, tad, pēc dabiskās lietu kārtības, mēs sabrūkam. Mums ir jāiemācās dzīvot pēc pārdabiskiem Dieva likumiem.  Jāiemācās dzīvot ticībā, nevis skatīšanā; jāiemācās aizvērt savu muti, kad rodas jebkāda vēlēšanās izteikt neticības un šaubu vārdus. Jāiemācās nereaģēt uz cilvēku reakciju; jānosauc neesošais par esošu; jāsteidz nožēlot, kad esam pieļāvuši kļūdas; un VIENMĒR, VIENMĒR, VIENMĒR jāiemācās atrasties VIŅĀ! Viņa Vārdā, Jēzū. Viņš ir mūsu dzīve bez slimībām un nespēka, bez parādiem un kredītiem, bez bailēm un sakāves. Dievs ir gatavs atklāties mums pārpilnībā. Kurš šodien ir gatavs to pieņemt? Mums nepieciešams uz to mērķtiecīgi gatavoties. Neskatoties uz redzamo. Aizmirstot pagājušo. Tiecoties pēc tā, kas priekšā, Viņa dziedinošajā klātbūtnē…

Lūdzieties kopā ar mani balsī.

Debesu Tēvs! Es pateicos Tev par Tavu bezgalīgo mīlestību pret mani! Pateicos, ka varu vienmēr atrasties Tavā klātbūtnē caur Kunga Jēzus Kristus asinīm. Mans Dievs! Cik neizmērojama ir Tava mīlestība pret mani, jo reiz Tu esi atdevis par mani un maniem bērniem Savu Dēlu sišanai Krustā! Tu mani izglābi. Tu izrāvi mani no nāves un slimības rokām. Tu dziedināji manu dzīvi. Dod man, ar visu savu būtību, to sasniegt! Es saucu uz tevi, lai Tu man parādi to vareno un nesasniedzamo, ko es nezinu. Liec man tiekties pēc Tevis! Tavā dziedinošajā klātbūtnē. Es vēlos pielūgt Tevi dievbijībā. Es ticu, ka esi līdzās. Līdzās Savā Garā. Tu nepametīsi mani un neatstāsi. Nenovērsīsies un mani no Sevis neatgrūdīsi… Es varu aizvērt acis un nolikt savu galvu un Taviem ceļiem… varu garā pieskarties Tavām rokām…. Paslēpties Tevī… Tu esi man līdzās. Tu esi tik tuvu! Kā Tavs miers, kas mani ieskauj, nomierina sirdi un dziedina manas rētas! Tikai Dievā mana dvēsele nomierinās!

IRINA BELOVA-SMORŽA

raku-net.ucoz.ru

 © No krievu valodas tulkojusi Inga Krūmiņa.


Turpinājums sekosDziedināšanas Istabas Rīgā
Starptautiskā Dziedināsanas Istabu Asociācija (IAHR, Spokane, USA)
http://healingrooms.com/
http://gaismapasaulei.lv/22-dziedinasanas-istabas/

 

 


Komentāri (0)  |  2011-11-02 22:45  |  Skatīts: 1815x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ