Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Atveseļoties un palikt dzīvam (3. turpinājums)3.nodaļa.

BEZ VIŅA NEKAS NAV RADIES, KAS IR.

Jāņa 1: 1; 3

„Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 
Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.”

Jebkāds sākums nāk no Viņa, no Vārda. Bez Viņa nesākas nekāda dziedināšana. Paskatieties uzmanīgi: „ bez Viņa nav radies nekas, kas ir”. Ja mums vajag, lai sāktos dziedināšana, tad mums ir nepieciešams dziedināšanas Vārds. Un sāksies dziedināšana. Dziedināšana nav „tā”. Dziedināšana ir „Viņš” – Jēzus Kristus. Kāpēc tā? Atbilde ir Rakstos.

Jāņa 1: 14- 15

„Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par Viņu un sauc: "Šis ir Tas, par ko sacīju: kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo Viņš bija pirmāk nekā es." 

Jēzus - Viņš ir Dieva Vārds. Viņš bija pirms visa. Viņš bija un ir vienmēr. Viss ir Viņa radīts. Un rodas arī šodien. Jo Dievs rada visu tagad. No neredzamā rodas redzamais. Un tiek radīts ar Vārdu. Tā Dievs rada. Un māca mūs.

Ebrejiem 11: 3

„Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Ja sākumā bija Vārds, tad kur, gan, ir šis sākums? Paskatīsimies, kā Dievs radīja no neredzamā redzamo.”

1.Mozus 1: 1- 4

„Iesākumā Dievs radīja debesis un zemiBet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem. 
Un Dievs sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa. 
Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. „

Gaisma bija laba. Viss, ko radīja Dievs, bija labs. Viņam ir daudz labu vārdu, ar kuriem mēs, kā Dieva bērni, varam radīt.

1.Mozus 1: 6; 9; 11

„Tad Dievs sacīja: "Lai top velve ūdeņu vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem." 
Tad Dievs sacīja: "Lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas zem debesīm, ka sausums taptu redzams." Un tā tapa. 
Tad Dievs sacīja: "Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs zemes." Un tā tapa.” 

Tad Dievs sacīja…

Tad Dievs sacīja…

Tad Dievs sacīja… Un tā tapa.

Ja mums ir vajadzīga dziedināšana, mums ir jāvēršas pie vārda par dziedināšanu. Ir labi, ja piesūcināmies ar to, kā lakmusa papīrītis. Pārdomāt to, izrunāt to, līdz iedarbojas ticība. Kad šis vārds iesakņojas mūsu sirdī, uzdīgst kā sēkla, tas noteikti materializēsies. Vārds kļūs miesa. Tas ir noslēpums. Bet, nav nekā, kas paliktu apslēpts un nekļūtu redzams.

Marka 4: 22, 23, 26- 28

„Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. 
Ja kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird." 
Un Viņš sacīja: "Tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē 
un guļ un ceļas, nakti un dienu; un sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana. 
 Zeme pati no sevis nes …”

Ja mēs nesējam, mēs nevarēsim pļaut. Mēs nevarēsim vākt veselības ražu, ja neiesēsim vārdu par dziedināšanu. Jo:

Jāņa 1: 3

„Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. 
Kristus ir mūsu visuvarošais Ārsts. Un zāles, ko Viņš izraksta, ir Viņa Vārds.”

Psalmi 107: 20

„Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus, un izglāba viņus no bojā ejas.” 

Psalmi 103: 3- 5

„Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; 
Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 
Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis.” 

Psalmi 124: 7

„… pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti!” 

Dievs dziedina VISAS mūsu kaites. „ Visas” nozīmē visas. Nedziedināmās kaites arī te ir iekļautas. Viņš ir atbrīvojis mūs no mūsu kapiem. Tāpēc, nav obligāti nomirt no slimībām. Tie, kas pieder Jēzum Kristum un zina Viņa gribu, nemirst no slimībām un nespēka. Kamēr viņi dzīvo uz šis zemes, viņu veselība atjaunojas tādā mērā, kā Dieva Vārds iekļūst viņu dvēselē. Viņu veselība atjaunojas, jo stāv rakstīts: „ tava jaunība atjaunojas kā ērglis”.

Tā vietā, lai novecotu un bruktu no slimībām, Dieva bērni vecumdienās ir piepildīti ar labu dzīvi, ilgmūžību, iet mājās pie Dieva- Tēva. Pēc viņiem neatnāk nāve ar izkapti rokās. Pēc viņiem nāk Eņģeļi, lai pārvestu viņus mūžīgajā dzīvē. Bet līdz tam, mēs dzīvojam mierā Visaugstākā patvērumā.

Psalmi 91: 1- 6; 15; 16

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, 
tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!" 
Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. 
Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. 
Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, 
nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. 
Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā. 
Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!" 

Sakiet, ko vēl vairāk var vēlēties? Tas ir Dieva godavārds, kas garantē mums drošību. Ilgu mūžu. Glābšanu. Tas ir Viņa aizsardzības apsolījums priekš mums. Pat katastrofu, epidēmiju, sagrāves  epicentros mēs paliekam drošībā, jo Dievs ir ar mums, gatavs jebkurā brīdī parādīt mums Savu glābšanu. Kad tas notiek? Kad balsī izrunājam Viņa Vārdu, mēs atbrīvojam vārdu, kas ir dzīvs un darbīgs. Un vienmēr izpilda to, kam viņš paredzēts.

Ebrejiem 4: 12

„Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” 

Jesajas 55: 11

„...tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju." 

Kāpēc Dievs sūtīja Savu Vārdu par dziedināšanu? Lai tas dziedināšanu īstenotu. Dzīvs vārds visu atdzīvina. Kā tas notiek ar mums? Mēs liekam dzīvo vārdu savās lūpās un izrunājam to- pasludinām. „ „Pasludināt” nozīmē runāt to pašu, ko saka Dieva Vārds. Uz 91. Psalma pamata, mēs Dievam sakām: „Mans patvērums un mana pils, mans Dievs , uz ko es paļaujos. Viņš atbrīvos mani no ķērēja tīkla, no iznīcinātāja mēra…”. „ Mēris” Bībeles sinodālajā tulkojumā: brūce, rēta, slimība, epidēmija, nelaime. Dievs saka: „ Atbrīvošu”. Un to mēs nostiprinām, kad izrunājam. Mēs šo vārdu iznesam fiziskajā pasaulē, jo mūsu problēmas atrodas fiziskajā sfērā. Visas slimības, sāpes, bailes, bēdas… atrodas šeit, uz zemes. Un patiesība ir tāda, ka Dievs šo visu ir iznīcinājis Golgātas krustā.

Un, ja mēs ticam Dievam un Viņa vārdam, un ar savām lūpām atbrīvojam šo vārdu, tad tas sāk dzīvot. Mēs izmainām eksistējošo situāciju. Mēs, it kā, izvēršam to uz dzīvības pusi. Mēs radām citu lietu kārtību, „kad skatāmies nevis uz redzamo, bet uz neredzamo: jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais – mūžīgs” /2. Korintiešiem 4: 18/. Viss redzamais ir laicīgs. Dievs māca mūs neskatīties uz redzamajām lietām. Viņš māca mūs iegūt ar ticības roku mums piederošos apsolījumus no neredzamās sfēras. Neskaties uz to, ko rāda termometrs, neskaties uz to, ko runā tavs ķermenis, neskaties uz redzamo audzēju… viss tas ir laicīgs. Un tam vajadzīgas pārmaiņas. Pasaki vārdu- izmaini situāciju! Uzzini Dieva gribu par tevi!

Dieva griba ir jūsu dziedināšana. Meklējiet Rakstos ikvienu vārdu, kas to apstiprina, un izrunājiet līdz tam laikam, kad jūsu ķermenis nonāk atbilstībā ar šo vārdu. Bet- bez vārda nekas nav sācies.

No Smita Viglsvorta grāmatas „ Bezgalīgi augošā ticība”. ( 4.nodaļa, 39.lpp)

Es ticu, ka Dieva Vārds ir tik varens un spējīgs, ka var izmainīt ikviena cilvēka dzīvi. Dieva Vārdā ir spēks, kas neesošo padara par esošu. Vārdā, kas iziet no Viņa mutes, ir radošs spēks.”

Runājiet, runājiet, runājiet, runājiet vārdus, kas dziedina savā dzīvē. Kad izrunājat šos vārdus, pār tiem, kā magnēts, nonāks Svētā Gara spēka.  Jūsu ķermenis ar katru šūniņu reaģē uz dzīvības vārdu. Tas pakļaujas Dieva vārdam. To pierādījuši zinātniski eksperimenti. Vēlos sniegt ieskatu kāda Dieva ģenerāļa dzīvē, kas dzīvoja uz 19.- 20. Gs robežas.

No Džona G. Leika grāmatas „ Dieva ģenerāļa dienasgrāmata” (1.nodaļa, 16.lppp).

Reiz es pakļāvos eksperimentu sērijai. Man nepietika zināt, ka Dievs dziedina. Man gribējās zināt, kā Viņš to dara. Es apmeklēju eksperimentālo institūtu un pakļāvos izmēģinājumu sērijai. Vispirms manai galvai pievienoja ierīci. Tā saturēja rādītāju, kas fiksē manu smadzeņu vibrācijas. Es sāku prātā atkārtot lietas, līdzīgas 23.Psalmam, lai nomierinātu smadzenes un padarīt zemākas vibrācijas. Pēc tam es atkārtoju 31. Psalmu, Jesajas grāmatas 35. nodaļu, 91. Psalmu un Pāvila apvainojumu Agripas priekšā,…. Palūdzos sirdī, lai psiholoģiskā brīdī Dievs svaidītu manu dvēseli ar Svēto Garu. Bet grūtības sagādāja tas, ka, atceroties tekstus, es nevarēju noturēt Garu, kas pār mani nāca…

…Kad nolasīju pēdējās pantu rindas, negaidīti Dieva Gars piepildīja mani ar slavēšanas un mēļu plūsmu. Rādītāja bultiņa ierīcē tūlīt pat sasniedza galējo robežu, un man nebija ne mazākā priekšstata par to, cik tālu tā vēl būtu gājusi.

Profesors teica: „ Mēs nekad neesam redzējuši kaut ko līdzīgu… Jūs esat fenomens. Jums ir visplašākais prāta diapazons no visiem cilvēkiem, ko mēs esam satikuši”.

…Es atbildēju: „ Kungi, tas ir Svētais Gars”.

Otrajā eksperimentā manai galvai pieslēdza jaudīgu rentgena aparātu, kas bija savienots ar mikroskopu. Mērķis bija redzēt (ja tas būtu iespējams), kāda bija galvas smadzeņu šūnu reakcija. Es turpināju darīt to, ko iepriekšējā eksperimentā… Negaidīti Dieva Gars nonāca uz mani, kā iepriekšējā reizē…

Rezultātā, kad apstājos, Gars aizgāja. Profesors teica: „ Mēs nevaram saprast, kāpēc, bet garozas šūnas pārmēru izpletās”. Es viņiem teicu: „ Kungi, es vēlos, lai jūs redzat vēl kaut ko. Aizejiet uz slimnīcu un atvediet to cilvēku, kam ir kaulu iekaisums. Paņemiet šo ierīci un pievienojiet viņa kājai. Atstājiet tik daudz vietas, lai varu paņemt viņu aiz kājas…”

Kad ierīce bija sagatavota, es uzliku roku uz vīrieša apakšstilba un aizlūdzu…

Es teicu: „ Dievs, nogalini ar Savu spēku velnišķo slimību. Lai Gars darbojas viņā; lai Viņš dzīvo šajā cilvēkā”. Pēc tam jautāju: „ Kungi, kas notiek?”

Viņi atbildēja: „ Katra šūniņa reaģē”

Tas ir tik vienkārši: Dieva dzīvība atgriežas katrā cietušajā daļiņā; momentāli cirkulē asinis, aizvērtās, pārslogotās šūnas reaģē, un darbs ir pabeigts! Tā ir dievišķā zinātne no Dieva.”

Ai, mīļotie, kad jūs lūdzaties, kaut kas notiek! Tas nav mīts. Tā ir Dieva darbība! Es vairākas reizes pārlasīju šos Džona G. Leika atklājumus. Tie tā atspirdzināja mani no miesīgās apziņas. Es sāku praktizēt šos principus dzīvē.

Reiz es un kāda jauna, skaista sieviete no Maskavas, kas bija pieņēmusi lēmumu nepiekrist tālu aizgājušajai , pēdējai vēža stadijai vīra ķermenī, stāvējām kopīgā lūgšanā par viņa dzīvību. Tajā laikā, viņa ķermenis līdzinājās ar ādu apvilktu kaulu kaudzei, kas piesaistīta vēderam ar milzīgu audzēju. Likās, ka situācija arvien pasliktinās. Sākās smagas sāpes. Mēs vienojāmies lūgšanās gandrīz katru vakaru un pielietojām tos principus, ko apguvām „Dieva ģenerāļa dienasgrāmatā”. Mēs likām rokas uz vīra slimā ķermeņa, sieviete vērsās pie audzēja un pasludināja Vārdu par dziedināšanu. Ar varu viņa citēja vārdu no Eceķiēla 37.nodaļas un pravietoja pār sausajiem kauliem .

Eceķiēla 37: 4-6

„Tad Viņš man pavēlēja: "Sludini šiem kauliem un saki tiem: jūs, sakaltušie kauli, klausaities Tā Kunga vārdu! 
Tā saka Dievs Tas Kungs šiem kauliem: Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. 
Jūs dabūsit dzīslas, miesu un ādu; un Es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu, lai jūs topat atkal dzīvi un atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs." 

Mēs turējāmies vēl pie divām Rakstu vietām. Tās ir:

„Sieva nevalda pār savu ķermeni, bet vīrs; tātad, vīrs nevalda pār savu ķermeni, bet sieva” /1. Korintiešiem 7: 4/.
„Tas deva, viņas varas pār vīra ķermeni, sapratni. Un vēl viena: Sievas savus mirušos atguvušas ar augšāmcelšanos.” (Ebrejiem 11: 35).

Šajās lūgšanās pagāja laiks.  Un sāka notikt neredzētais. Audzējs sāka samazināties. Tas kļuva redzams visiem. Pietiekami kompetentus ārstus, ieskaitot.  Pagāja vēl kāds laika sprīdis. Darboties sāka barības vads. Pēc tam, parādījās apetīte… No plaušām turpināja sūknēt šķidrumu. Bet elpošana palika smaga. Un nāca saprašana: tagad ir jāvēršas arī pie plaušām!  Vārds arī šodien kļūst par miesu. Tā māca Dievs.

Vēlos pateikt, ka redzēju šo vīrieti, par kura dzīvību cīnījās viņa sieva, arī citādā stāvoklī. Kad pirmo reizi tikāmies Kijevā, no viņa izskanēja jautājums: „ Man ir vēzis. Tibetā jau biju. Ko darīt tālāk?” mēs nometāmies ceļos īstā Dieva priekšā.

Viņu ģimenē sākās cita dzīve. Sieva iestājās Bībeles institūtā. Mājā skanēja Vārds… Slimība atkāpās….

Cik svarīgi, lai MĒS šinī darbā neatkāptos no Dziedinātāja, tiklīdz sākas atbrīvošanās un elpošanas atvieglošanās. Ir tik viegli apjukt un ātri pazaudēt atkarību no savas dziedināšanas patiesā Avota!

Aviācijā, pat, nenozīmīgas novirzes no kursa, var novest lidmašīnu nolidojuma trajektorijas tik ļoti, ka, pat, nepamanīsi punktu, no kura atgriezties vairs nav iespējams… Dievišķajā dziedināšanā ir tāpat. Ja vēl neesi nostiprinājies, turies tālāk no vecā dzīves veida. Kā bez Viņa, bez Jēzus, nekas nav varējis sākties, tā, bez Viņa, nekas nevar turpināties. Nevar vēlēties dziedināšanu no Dieva bez tuvības ar Dievu, neatdodot savu ķermeni, prātu un garu Dievam. Ja nevarat pazemināt savu miesu un vēlmes, kas pretojas dzīvības gara likumam (bet paši mēs nevaram tos pazemināt), ir jāmeklē atbrīvošanās Dievā. Bez Jēzus Kristus – Dieva Vārda, galā netikt. Viss notiek no Viņa. Vārds dziedina, Vārds atbrīvo, ar Vārdu mēs tiekam svētīt, atdalīti. Tur, kur mēs atļaujam Vārdam izdarīt Savu darbu, slimība savējo pārtrauc. Tur, kur mēs dodam vietu grēkam, vai, teiksim, dvēseliskām vājībām, tur atveras durvis, lai ielūgtu slimības – fiziskos nespēkus. Nevar aicināt savā dzīvē Svēto Garu, Kas iemiesojas jūsu ķermenī kā templī, un pie tam, atstāt šī tempļa pieliekamajā šīs pasaules krāmus. Mums, vienkārši,  vajag pieņemt lēmumu  atteikties dzīvot pēc pasaules likumiem. Visu pārējo mūsos izdara Jēzus. Viņš stiprina mūs mūsu nespēkā. Bez Viņa nav nekas…

Reiz es atpūtos Krimā. Tā, kā es ciemojos pie savas tuvas draudzenes, tad par mani zināja kā par cilvēku, kas dziedinājies no vēža. No kaimiņu ciema iepazīties atbrauca ļoti jauka sieviete, kurai ārsti bija noteikusi man pazīstamo diagnozi. Ļoti tieviņa, ar lielām, gudrām acīm. Gudriem, izglītotiem cilvēkiem, parasti, ir tik grūti VIENKĀRŠI ticēt. Bet Dievs izkārtoja viņas sirdi, un viņa nožēloja grēkus tajā siltajā vasaras vakarā, kristījās ar Svēto Garu, sāka runāt mēlēs, un viņas pelēcīgi- bēšā āda ieguva veselīgu miesas krāsu. Dievs dziedināja viņu. Atvadoties, viņa man apsolīja Bībeli lasīt pastāvīgi. Es tur atgriezos pēc gada. Un uzzināju, ka iesākumā viņai viss bija bijis, cik vien iespējams, labi. Sieviete atkopās, atspirga, pieņēmās svarā,…

Atveseļoties- ar to nepietika, bija vajadzība palikt dzīvai…

Vēzis atgriezās. Bet, ticība, ar ko vajadzēja stāties pretī, nebija paspējusi nostiprināties.  Vēzis bija spēcīgāks par ticību. Es tikos ar viņu pēc daudzām operācijām. Viņa visu saprata: „ Es pametu Dievu. Cik tas ir viegli!,- viņa teica,- neizlasīt Bībeli vienu dienu, pēc tam nepietiek laika arī otrai dienai… ar katru dienu ir vieglāk nelasīt un arvien grūtāk atgriezties pie Vārda….. iegrimu rūpēs…” Viņa nožēloja. Dievs viņu atjaunoja. Atkal.

Tikai Dievs zina, cik atklāti esat pret Viņu. Bet, esiet drošs, lai cik tālu jūs neaizietu savos maldos vai būtu atkāpušies. Mīlošais Tēvs vienmēr ir gatavs panākt jums pretī, lai jūs atkoptu un attīrītu. Ja tā nebūtu, tad neviens nebūtu glābts.

Vai jūsu dvēselē ir vēl kāda vieta, kur Dievu nepielaižat? Vai ir kas, ko vēlaties atstāt sev? Nevēlaties lauzt? Pietiekami vienkārši ir dienas garumā nepavadīt laiku Vārdā, nesarunāties ar Viņu (laika nepietiek, nekad), lai izrādītos nedrošā situācijā. Bet, paldies Dievam, Dievs ir pacietīgs un žēlastīgs. Kad būsiet nonācis nerisināmas vai slimīgas problēmas priekšā, Dievs tur būs agrāk, lai pastieptu palīdzīgu roku. Un, ticiet, Viņš nebija tas,  kurš izveidoja šo situāciju. Jūs problēma būs jūsu dzīves bez aizsardzības sekas. Jūs atkāpāties no Dieva, no jūsu cietokšņa, no Visuaugstākā patvēruma. Velns to noteikti izmantos. Viņš uzmanīgi jums seko: vai , tikai, jūs viņu nepielaidīsiet sev klāt?

Kad piepildāmies ar Jēzu, esam pastāvīgi Viņā, tuvi ar Viņu, tad velnam ir grūti jums tuvoties. Mēs ļaujam Dievam norobežot sevi ar Savu aizsardzības loku, kā rakstīts par Ījabu.

Ījaba 1: 8- 10

„Un Tas Kungs sacīja sātanam: "Vai tu esi ievērojis Manu kalpu Ījabu, ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš? Šis vīrs ir sirdsskaidrs un taisns; viņš bīstas Dieva un vairās no ļauna." 
Tad sātans atbildēja Tam Kungam un sacīja: "Vai Ījabs Dievu velti un bez kāda apsvēruma bīstas? 
 Un vai Tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap viņa namu, gan ap visu, kas tam pieder, uzcēlis aizsargžogu? Tu esi viņa roku pūliņu svētījis, un viņa ganāmpulki ir izpletušies pāri visai zemei.” 

Ījabs bija Dieva aizsargāts. Viņš bija nevainojams, taisnīgs, dievbijīgs, no ļauna novērsies cilvēks. Viņa dzīvē bija smagu fizisko un dvēseles ciešanu periods… šķita, vieglāk būtu bijis mirt, kā turpināt ticēt glābšanai no Dieva. Bet Ījabs zināja Tā roku, Kurš spēj visu labot. Viņš turpināja paļauties uz Dievu,kad palika bez jebkāda atbalsta.

Ījaba 19: 25- 27

 „Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā Viņš celsies pār pīšļiem, 
 un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. 
Tiešām, es Viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un pretinieku, Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies!” 

Kad mans ķermenis dalījās no radioapstarošanas, es tik bieži atkārtoju šos vārdus caur asaru plūdiem! Šo asaru bija tik daudz! Tās pārklāja manu seju un nokļuva mutē, jo es atbrīvoju šos vārdus caur sāļiem burbuļiem…  Un Dievs bija tik ļoti tuvu! Ja, pat, šķiet, ka nekas nenotiek, tā nav patiesība. Dieva klātbūtnē vienmēr kaut kas notiek. Tas pats notiek arī ar jums. Ļaujiet Viņam mierināt jūs, pieskarties jūsu sirdij. Ļaujiet Viņa Vārdam iekļūt jūsos, atklāties jums… Kļūstiet par labu augsni Viņa Vārdam /Marka 4.nod/. Reiz, kad jūs pietiekami būsiet Viņā, un Viņš jūsos, Viņš uzrunās jūs no iekšienes. Tad jūs droši zināsiet, ka slimība un jūs ir divas nesavienojamas lietas. Tā ir ticība. Jūs ticēsiet Viņam uz vārda. Un šis vārds, spēcīgi un vareni, dzīvos un darbosies jūsos. Kad ticam Dieva Vārdam, neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no tā, ko redz mūsu acis, neatkarīgi no diagnozes, ko precīzi un saprotami ir izteikuši ārsti, mēs paliekam spēcīgi. Mēs ejam cauri mums paredzētajam līdz sasniedzam Dievišķo veselību. Mēs balstāmies Dieva Vārdā. Vārds izdara savu darbu mūsos. Un jūsos iesākto Viņš izdara līdz galam. Mēs nevaram Viņam neuzticēties. Mums ir jāpakļaujas Viņam, kā Tam, Kurš dara visu par labu mums. Un tad mums viss būs labi ne tikai ar veselību. Mēs iemācīsimies dzīvot uzvarā pār dēmoniem, slimībām un nāvi.

Lūgsim balsī kopā:

„Debesu Tēvs!

Es ticu, ka Tavs Vārds ir dzīvs un darbīgs. Tu nostiprini Savu Vārdu manā dzīvē tieši šobrīd. Tu nostiprini to ar dziedināšanu visai manai miesai un manas dvēseles atjaunošanai. Es izzināšu un būšu Tavā Vārdā, kas dziedina. Es meklēšu Tavu klātbūtni katru dienu. Neļauj man ne uz mirkli aizmirst vai šaubīties, ka mana dzīve un elpa ir tikai Tavās rokās. Es zinu, ka bez Tevis neko nespēju. Bet ar Tevi viss ir iespējams tam, kurš tic. Es vairs nepiederu šai pasaulei ar tās lāstiem un sāpēm. Esmu manā Dievā! Tu esi mana glābšana, mana dziedināšana, manas dzīves spēks! Lai iemiesojas Tavs Vārds manī pilnībā, kā labajā augsnē, iesakņodamies manā sirdī un izaugot kā sēkla! Uzturi mani ar maizi no Debesīm, mans Kungs, lai varu augt ticības spēkā un Gara spēkā, un varu stāties pretī visām slimībām un to simptomiem, jo stāv rakstīts: „ cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra Dieva Vārda, kas iziet no Dieva mutes”. Es pateicos Tev, mans Dievs, par visu, ar ko piepilda mani Tavs visuvarenais dziedinošais vārds! Āmen!”

IRINA BELOVA-SMORŽA
raku-net.ucoz.ru


 © No krievu valodas tulkojusi Inga Krūmiņa.


Turpinājums sekos


Dziedināšanas Istabas Rīgā
Starptautiskā Dziedināsanas Istabu Asociācija (IAHR, Spokane, USA)
http://healingrooms.com/
http://gaismapasaulei.lv/22-dziedinasanas-istabas/ 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri (0)  |  2011-11-06 07:05  |  Skatīts: 2031x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ