Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Kā atpazīt lāstu?


 Katrīna Brauna

 


”Kristus ir atpircis mūs no bauslības lāsta pats kļūdams par lāstu mūsu dēļ, jo stāv
rakstīts: „Nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka.” Viņš ir atpircis mūs, lai Ābrahamam piešķirtā svētība varētu sasniegt pagānus caur Jēzu Kristu, tā ka ticībā mēs varētu saņemt Gara apsolījumu.” (Galatiešiem 3:13)

Iesākoties ebreju jaunajam gadam (5772.) Kungs runāja uz mani par to, ka Kristus Miesai nepieciešams saņemt jaunu atklāsmi par salīdzināšanās darbu, ko Kristus paveica pie krusta. Šis raksts nav iecerēts kā padziļināts salīdzināšanas apskats, drīzāk tā mums ir iespēja ticībā piesavināties to, ko paveica Kristus Asins upuris, īpaši jomā, kas attiecas uz ticīgo atbrīvošanu no lāstiem.

Salīdzināšanās bija kompleksi Vecās Derības rituāli, pateicotie kuriem Dievs piedeva Savas tautas grēkus vienreiz gadā caur asins salīdzināšanu, ko veica augstais priesteris Ārons.
Rakstu vietas Vecajā Derībā: 3. Mozus 16, 3. Mozus 17:10-12, 4. Mozus 29:7-11.
Jēzus Kristus veica vienreizīgu salīdzināšnas upuri Draudzes labā (Ebrejiem 9:11-15).
„Tā, lai saka tie, ko Tas Kungs atpestījis” (Psalmi 107:2).
Mūsu sacītajā slēpjas spēks, un, kad mēs pasludinām Svētos rakstus savā dzīvē, Svētais Gars darbojas perfektā savienībā ar Tēva gribu un Dēla pabeigto darbu, lai mēs taptu dziedināti un pilnīgi. Pirms runājam par lāstiem, ir svarīgi ielikt pamatu, kas koncentrējas uz Jēzu. Pirms pakļaujam sevi šai mācībai, es aicinu visus ticīgos izteikt sekojošos vārdus:
- Caur Jēzus asinīm es esmu atpestīts no Sātana rokas. Caur Jēzus asinīm visi mani grēki ir piedoti.
„Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības” (Efeziešiem 1:7).
- Kristus, Dieva Dēla, asinis šķīsta mani no visiem grēkiem tagad un vienmēr.
„Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus aisnis šķīsta mūs no visiem grēkiem” (1. Jāņa 1:7).
- Jēzus asinīs es esmu attaisnots, darīts taisns, tā it kā es nekad nebūtu grēkojis.
„Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības” (Romiešiem 5:9).
- Jēzus asinīs es esmu šķīstīts, svētdarīts, nošķirts Dievam.
„Tāpēc arī Jēzus, lai ar Savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem” (Ebrejiem 13:12).
- Mans ķermenis ir Svētā Gara templis. Es esmu atpestīts, šķīstīts, svētdarīts Jēzus asinīs, tādēļ Sātanam vairs nav vietas manī un varas pār mani.
„Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu” (1. Korintiešiem 6:19-20).
„Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei” (Atklāsmes 12:11).

 
Kā atpazīt lāstu mūsu dzīvēs?

 Bieži mēs lāstu varam atpazīt pēc cikliem un/ vai modeļiem, kas atkārtojas mūsu dzīvē.

Šie „simptomi” ne vienmēr kalpo par lāsta iemeslu vai avotu. Arī trauma var atvērt durvis šīm pašām pazīmēm; piedevām, dzīvē var pienākt apstākļi, kas, iespējams, nav Dieva griba, bet ne vienmēr liecina par lāstu.
Atkārtota slimība atsevišķam cilvēkam vai ģimenē;
Atkarības, piemēram, alkoholisms, nešķīstība, azartspēles;
Darbs nevedas;
Pastāvīga pretestība;
Pastāvīgs labklājības trūkums, neveiksmes biznesā;
Pāragra nāve;
Pastāvīgi strīdi, nesaskaņas, grūtības;
Iedzimtas problēmas;
Neauglība (fiziska vai garīga).

Nepaklausība, sacelšanās, grēkošana pret Dievu/ Viņa Vārdu;
Iesaistīšanās elku pielūgšanā, pagānu reliģijās, citu dievu pielūgšana;
Visa veida okultas darbības;
Citu noburšana, manipulēšana un kontrolēšana;
Seksuālas perversijas un visa veida seksuāli grēki;
Slepkavība;
Necieņa pret vecākiem/ necieņa pret varas pārstāvjiem;
Senču grēki, tostarp, asins derības slēgšana, nodošanās dēmoniem;
Mutes lāsts- pašu vai citu uzlikts;
Kompromiss, it īpaši, doktrīnā vai patiesībā;
Dieva zaimošana;
Iekāre;
Antisemītisms.

Jēzus kļuva par lāstu, lai mēs taptu atbrīvoti un Svētā Gara svētīti (Galatiešiem 3:13). Bībele mums sniedz apsolījumu: ”Nekas tur nebūs vairs nolādēts” (Atklāsmes 22:3).

Jūs esat nākuši pie Dieva, visu tiesneša, pie taisno gariem, kas darīti pilnīgi, pie Jēzus, kas ir jaunas derības starpnieks un pie izlietajām asinīm, kas runā spēcīgāk par Ābela asinīm (Ebrejiem 12:23-25).
Bībele mums apgalvo, ka Jēzus asinis „spēcīgāki runā” par Ābela asinīm. Ko tas mums nozīmē šodien? Uz brīdi pievērsīsimies Ābelam. Bībele apgalvo: ”Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains; tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis; tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris” (Ebrejiem 11:4).
Te mēs redzam, ka Dievs uzskata Ābelu par taisnu vīru, kurš Dievam par upuri pienesa vislabāko, kas viņam bija. Pievēršoties notikumiem pirmajā Mozus grāmatā 4. nodaļā, mēs redzam izvērstu stāstījumu par diviem brāļiem, Kainu un Ābelu altāra priekšā (vieta, ko mēs apzīmēsim, kā satikšanās vietu starp cilvēkiem un Dievu, kur tiek pienesti upuri vai ziedojumi, kur Dievs caur apsolītajām svētībām atbild šķīstai un taisnai sirdij.

Kains apstrādāja zemi un laika gaitā viņš dažus ražas augļus pienesa Dievam par ziedojumu. Ābels, savukārt, turēja ganāmpulkus un pienesa Dievam taukākos pirmdzimtos dzīvniekus no sava ganāmpulka. Dievs ar labvēlību raudzījās uz Ābelu, bet ne uz Kainu. Viens brālis atdeva labāko, bet otrs meklēja kompromisu pienesot upuri Dievam. Vai mēs esam vainīgi Kaina neizdarības grēkā? Vai mēs pienesam Dievam kā mīlsetības upuri labāko no tā, kas un kādi mēs esam, vai mēs skopojamies un mūsu sirdis ir skopas pret Dievu?


Saņēmis no Dieva rājienu Kains kļuva īgns un dusmīgs. Tas Kungs runāja uz Kainu un pamācīja viņu rīkoties pareizi un pienest pienācīgu upuri, bet Dievs arī brīdināja Kainu, ka, ja viņš nerīkosies pareizi, tad viņa durvju priekšā būs grēks, kas draudēs viņu aprīt: „(grēks) tīko pēc
tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu” (1. Mozus 4:7).
Kainam bija iespēja izmainīt savu dzīvi, bet tā vietā viņu pārņēma grēcīgas domas, un viņš izvilināja savu brāli uz lauka, kur traģiskā veidā Ābelam uzbruka un nogalināja. Nekas no tā nebija apslēpts Dieva skatam un patiešām Ābela nevainīgās asinis „brēca” un sauca no zemes uz debesīm, kā rezultātā debesis runāja uz zemi:
„Ko tu esi darījis? Tava brāļa asins brēc uz mani no zemes” (1. Mozus 4:10).

Ābela asinis bija aizsniegušas mūsu Debesu Tēvu, un Viņš nespēja ignorēt faktu, ka nevainīgas asinis bija izlietas. Ābela asinis liecināja par viņa nevainīgumu un runāja par viņa vainas attaisnošanu Dieva priekšā; Ābela asinis liecināja par viņa taisnīgumu un vienlaicīgi arī liecināja par Kaina netaisno rīcību un grēku.
Dievs Kainam teica: ”Tādēļ tu būsi nolādēts zemes virsū, kurai bija jāatver sava mute, lai no tavām rokām saņemtu tava brāļa asinis. Kad tu zemis apstrādāsi, tā tev vairs nedos savu spēku; tekulis un bēgulis tu būsi virs zemes” (1. Mozus 4:11-12).
Kains tika atšķirts no Dieva sava grēka rezultātā; viņam bija jākļūst par klejotāju bez pajumtes, kura dzīve būtu tukša un neauglīga. Lāsts Kainam atnesa garīgu nāvi.

Domās atgriežoties pie panta vēstulē ebrejiem, mēs atkal pievēršamies domai, ka Jēzus asinis „spēcīgāki runā” nekā Ābela asinis. Ar šo mēs saprotam, ka esam nonākuši pie Kristus, jaunās žēlastības derības starpnieka, un, ka Viņa asinis runā debesīs, lai liecinātu pret grēku, tomēr tajā pašā laikā, Mesija kā nevainojams upuris liecina par visu cilvēci, un Viņam pieskaitītā tainība ataisno vainīgos un šķīsta mūs no visiem grēkiem. Mesija asinis arī iznīcina jebkuru lāstu!

Savos ceļojumos apkārt pasaulei, it īpaši Āfrikā, es bieži satieku cilvēkus, kuriem nepieciešams aptvert šīs patiesības realitāti. Atļaušos piebilst, ka ne tikai Āfrikā ticīgajiem jāsaņem atbrīvošana no lāstiem. Dažu cilvēku dzīvē lāsti darbojas kā rezultāts vai nu viņu pašu, vai viņu senču grēkiem. Esmu bijusi līdzās šiem mīļajiem viņu ceļā uz dziedināšanu žēlastības troņa priekšā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka Jēzus Kristus asinis runā mūsu vārdā, lai iznīcinātu ikvienu dēmonisku lāstu un ievestu mūs brīvībā.

„Jo Tam Kungam pieder valstība (visa vara un autoritāte- autores piez.)” (Psalmi 22:29).

Pirmā nozīmīgā lieta, lai atbrīvotos no lāsta, ir nodibināt Jēzus Kristus apsardzību un dziedinošo spēku. No tā izriet, ka ir svarīgi apzināties problēmas esamību, kam nepieciešams Jēzus asiņu spēks, lai notiktu izlaušanās.
Apzinieties (parasti ar atklāsmes, bet citreiz arī ar atziņas, sapratnes, gudrības palīdzību);
Atzīstieties konkrētajā grēkā Jēzus vārdā;
Nožēlojiet grēku (savā vai ģimenes locekļa vārdā);
Piedodiet citiem, kas, iespējams, jūs sāpinājuši vai ģimenes loceklim;
Atsakieties no konkrētā grēka(iem) Jēzus vārdā;
Piesauciet Jēzus vārdu, lai jums būtu spēks pretoties Sātanam (Jēkaba 4:7), negrēkojiet un paklausiet Dievam;
Izmantojiet Dieva Vārdu, lai pasludinātu svētības jūsu vai jūsu ģimenes dzīvē.

Pasludiniet šo lūgšanu savā dzīvē un piedzīvojiet brīvību, kuru Jēzus nopirka katram no mums ar Savām dārgajām asinīm:

- Es Jēzus vārdā atsaucu un iznīcinu jebkuru paaudžu lāstu, kas darbojas pret mani.
- Es atsaucu jebkuru asins lāstu vai zvērestu, kas darbojas pret mani.
- Es Jēzus vārdā autsaucu jebkuru dēmonu inspirētu derību, kas mani ir saistījusi un sarauju jebkuru Sātana radītu saiti.
- Es Jēzus vārdā apklusinu jebkuru altāri, kas darbojas pret mani.
- Es Jēzus vārdā atsakos, atsaucu un iznīcinu jebkuru Sātana iedvesmotu nodomu manā dzīvē.
- Es Jēzus vārdā sarauju jebkuru garīgu saikni ar jebkādu citu garu, kas nav Svētais Gars.
- Es Jēzus vārdā aizslēdzu jebkuru piekļuves punktu, vārtus vai durvis, kas pieejamas dēmoniem.
- Es Jēzus vārdā salaužu jebkuru melnās maģijas burvestību vai lāstu, kas darbojas pret manu dzīvi.
- Es praktizēju ticību Jēzus Kristus piedodošajās asinīs.
- Es piesaucu Tā Kunga vārdu un lūdzu Viņa autoritāti un spēku sasaistīt un salauzt jebkura dēmoniskas vai sātaniskas lūgšanas spēku, kas darbojas pret mani.
- Es atbrīvoju Svēto Garu katrā dzīves sfērā.
- Es atkārtoti nododu savu dzīvi visā pilnībā (ķermeni, garu un dvēseli) Jēzum Kristum.
- Es saņemu mūsu Kunga, Jēzus Kristus žēlastību.
- Es izvēlos staigāt paklausībā Dieva gribai.
- Es atbrīvoju dziedināšanas, pestīšanas, taisnības, miera un prieka svētības savā dzīvē un Jēzus vārdā pasludinu atjaunošanu sev un ģimenei.
- Es apzīmogoju šo lūgšanu Jēzus Kristus vārdā un Viņa asinīs. Āmen.

Dibinātāja/ direktore, Katrīna Brauna (Catherine Brown) ”Gatekeepers Global Ministries”, dibinātāja/ direktore

No angļu valodas tulkojusi Nameda Ledjankina
Komentāri (56)  |  2012-07-24 15:18  |  Skatīts: 6279x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
RocioXRuma* - 2016-11-30 21:59
Hi! Where I can download the XRumer 12? This URL is not working - http://freecheapxrumer.com/ :(

Evgenhetry* - 2017-11-23 20:14
<a href=http://galina.incruises.com>Special discounts 90% Holiday Cruises +1 (631) 565-1115 Irina Круизы с дисконтом и FREE</a>

<a href=http://www.1541.ru/cms/part.php>35%.Get your Boom! Вывод на PayPal</a>

JosephTic* - 2017-11-24 03:20
Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: <b> Новинки 2017 лучшие мультфильмы </b> <a href=http://kinofly.net/>http://kinofly.net/</a>
Тут: http://kinofly.net/drama/1766-beshenye-psy-reservoir-dogs-1992.html <b> Смотреть Бешеные псы / Reservoir Dogs (1992) онлайн бесплатно </b>
Тут: <a href=http://kinofly.net/muzykalnye/10138-vpered-k-uspehu-big-time-rush-sezon-1-4-20092013.html> Смотреть Вперед — к успеху! / Big Time Rush (Сезон 1-4) (2009–2013) онлайн бесплатно </a>
Здесь: http://kinofly.net/drama/7373-spasi-menya-rescue-me-sezon-1-7-20042011.html
Здесь: http://kinofly.net/dokumentalnyy/ <b> документальные фильмы 2016 </b>
Здесь: <a href=http://kinofly.net/istoricheskiy/> В хорошем качестве лучшие исторические фильмы </a>
Тут: <a href=http://kinofly.net/multfilmy/> 2017 в хорошем качестве лучшие мультфильмы </a> 2017 в хорошем качестве лучшие мультфильмы

DennisNot* - 2017-11-24 19:00
Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: <b> 2017 в хорошем качестве hd лучшие ужасы </b> <a href=http://kinokub.net/>http://kinokub.net/</a>
Тут: http://kinokub.net/detektiv/6804-petlya-vremeni-2013.html <b> Смотреть Петля времени (2013) онлайн бесплатно </b>
Здесь: <a href=http://kinokub.net/news/12185-devid-yets-snimet-vse-pyat-chastey-fantasticheskih-tvarey.html> Дэвид Йэтс снимет все пять частей "Фантастических тварей" </a>
Здесь: http://kinokub.net/semeynyy/10923-lednikovyy-period-pogonya-za-yaycami-ice-age-the-great-egg-scape-2016.html
http://kinokub.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/ <b> Лучшие фантастика 2017 в хорошем качестве </b>
<a href=http://kinokub.net/priklyucheniya/> Лучшие приключения в хорошем качестве hd </a>
<a href=http://kinokub.net/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/> Лучшие фантастика 2017 в хорошем качестве hd </a> Лучшие фантастика 2017 в хорошем качестве hd

kariiv69* - 2017-11-24 22:13
Free porn pictures
http://blacktits.xblog.in/?pictures.eliana
black teen seeker megaupload girl anime free tiny tabby fuck clips select motor co ball la

AndrewTaw* - 2017-11-25 03:47
Привет! класный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: <a href=http://kinofanonline.ru/>Лучшие вестерны смотреть онлайн</a>
Здесь: http://kinofanonline.ru/istoricheskiy/ <b> исторические фильмы 2016 </b>
<a href=http://kinofanonline.ru/kriminal/> Бесплатно лучшие криминальные фильмы </a>
<a href=http://kinofanonline.ru/semeynyy/> Лучшие семейные фильмы онлайн </a> Лучшие семейные фильмы онлайн
<a href=http://kinofanonline.ru/news/9567-kronverk-cinema-do-konca-leta-darit-bilety-v-kino.html> Kronverk Cinema до конца лета дарит билеты в кино </a>
http://kinofanonline.ru/detektiv/1997 <b> Рейтинг Детектив 1997 - Список лучших кинофильмов смотреть онлайн </b>
http://kinofanonline.ru/news/4656-v-moskve-pokazhut-dokumentalnyy-film-o-nadezhde-savchenko.html

CharlesLib* - 2017-11-25 15:04
<a href=https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha>почасовая квартира в балашихе</a> https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha
<a href=https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha>аренда квартиры посуточно в Балашихе</a>

FrankObesE* - 2017-11-26 09:19
vrualzu

http://www.fieradellapesca.it/976-peuterey-piumini-primavera-2017.php
http://www.forestedavivere.it/catalogo-parajumpers-827.asp
http://www.apte.es/597-ugg-impermeable-ou-pas.html
http://www.hiqube.it/941-moncler-spaccio-online.aspx
http://www.m5studios.co.uk/901-ugg-wrin-rib-knit-slippers.html

<a href=http://www.boelling-galerie.de/913-woolrich-luxury-arctic-parka-fox-schwarz.htm>Woolrich Luxury Arctic Parka Fox Schwarz</a>
<a href=http://www.the-web.co.uk/360-parajumpers-man-right-hand-down-jacket-navy.htm>Parajumpers Man Right Hand Down Jacket Navy</a>
<a href=http://www.planete-figurines.fr/belstaff-moore-blouson-998.html>Belstaff Moore Blouson</a>
<a href=http://www.manual-de-grails.es/botas-ugg-2017-968.html>Botas Ugg 2017</a>
<a href=http://www.spotit-online.nl/ugg-aanbieding-nederland-218.php>Ugg Aanbieding Nederland</a>


karlacu69* - 2017-11-26 11:33
My new pae
sexy grils videos download download free gangstar game android war games adult channel tv streaming sexy girls list
http://games.android.telrock.net/?dispatch.kaylee
sexy sexy girll photos wallpaper girl free games mobile games sexy video chat adult mobile app


JerryFlele* - 2017-11-26 13:20
NCIS: LOS ANGELES is a drama about the high stakes world of undercover surveillance at the Office of Special Projects (OSP), a division of TV Everywhere. Season 8. в–Ѕ Episode 23 - Uncaged. First Aired: 2017-05-07 Episode 22 - Golden Days в–· Episode 21 - Battle Scars в–· Episode 20 - From Havana with Love Watch Soldier's Girl (2003) Online Free | Full Movie. The true story of the price a young soldier paid for falling in love with a transsexual night-club performer..
http://supercoolshop.co
The Leftovers Season 1 project free tv, projectfreetv The Leftovers Season 1, watch The Leftovers Season 1 online, The Leftovers Season 1 project free tv, full Long-running British sci-fi series still thrills fans. and plenty of tense moments, but they're offset by a real joviality that all ages will enjoy. Science Fiction TV.

nettiezq2* - 2017-11-26 22:25
Hi fashionable weebsite
http://asianpic.twiclub.in/?page.karen
ancient erotic art erotic ideas most erotic films free pornography.com youporn video xxx


MichaelAttiz* - 2017-11-27 02:19
How did I earn 11000 bitcoins in 55 days: http://11000bitcoin.xyz/wppage/how-to-earn-11000-bitcoins-in-55-days/

matildaul16* - 2017-11-27 09:58
Started untrodden snare project
http://travel.tobuy.in/?diagram.aspen
erotic roleplay megan fox erotic erotic images xxx.prono.com erotic photoshoot


zaxvatunet29.* - 2017-11-27 18:03
Портал <a href=https://zaxvatu.net/>zaxvatu.net</a> не ставит перед собой целью стать новостным ресурсом, материалы на сайте и в его отдельных категориях публикуется периодически, не заостряя внимания на их новизне, потому ресурс можно охарактеризовать как - периодика.
Портал захвату.нет разбит на категории, где размещаются статьи подходящие по смыслу относительно названий самих категорий.
Категория «Недвижимость» наполняется новостями и статьями о недвижимости России, США и всего остального мира. Подкатегория «Дом» содержит всё то, что может относиться к этому понятию, интерьеры домов и многое другое. В подкатегории «Бизнес» добавляются статьи и обзоры финансового характера и все, что касается бизнеса и денег. Подразделу «Стройка» отведена роль пополняться материалами, относящимися как-либо к строительству и изменению в этой сфере.

DanielLag* - 2017-11-27 20:00
Интернет магазин продает со скидками топки ecokamin - не упусти шанс купить.

http://Topki-Kamini.ru

<a href=http://topki-kamini.ru/omega-search/>купить топку вега-м для камина в москве</a>


johnsandik* - 2017-11-27 20:37
Hello guys, my name is John Sand!

I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my works were sold throughout Canada, USA, China and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Sir, John, I need your professional help " and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

Academic Writer - John - <a href="http://www.greenlaborjournal.org/">Green Labor Journal</a> Confederation

Victorhok* - 2017-11-27 23:19
beautiful website <a href=https://ccfullzshop.net/>fullz shop</a>

dawnkx4* - 2017-11-28 02:50
After my recent devise
http://amateur.selfies.purplesphere.in/?leaf.kimberly
best erotic films erotic fiction authors erotic wiki erotic tv channel adult tv


Wilbertabatt* - 2017-11-28 05:04
icwuibc

http://www.botasfutboloutlet.es/zapatos-de-futbol-adidas-de-botita-388.html
http://www.refinishingservices.co.uk/mens-nike-shoes-sale-070.htm
http://www.alpengasthofhirsch.de/208-fila-stiefel-deichmann.php
http://www.sandala.co.uk/940-nike-flyknit-4.0-white-and-grey.html
http://www.zapatillasmizunomujer.es/supra-tenis-skytop-587.html

<a href=http://www.nikeairmaxsequent.fr/air-max-2016-homme-240.php>Air Max 2016 Homme</a>
<a href=http://www.150store.it/adidas-neo-bianche-alte-520.htm>Adidas Neo Bianche Alte</a>
<a href=http://www.zapatillasmizunomujer.es/skechers-bailarinas-611.html>Skechers Bailarinas</a>
<a href=http://www.hitamerica.co.uk/ray-bans-on-women-818.htm>Ray Bans On Women</a>
<a href=http://www.progettotanzio.it/110-longchamp-le-pliage-backpack-ebay.asp>Longchamp Le Pliage Backpack Ebay</a>


MarishkaBon* - 2017-11-28 09:06
Лучший выбор видео-курс Десятка<BR/><BR/>Всего за 199 рублей получи 50 способов для заработка в интернете. Все новинки для создания своего источника дохода в интернете. Курсы оригинальные. Поддержка по всем вопросам. <BR/><BR/>Вот какие преимущества имеет курс Десятка. <BR/><BR/>А преимущество этого сборника вот в чем, что у Вас огромный выбор тем для заработка. Сегодня вы покупаете всего один курс, сложно сказать на какой методике вы пожелаете зарабатывать. <BR/><BR/>Вы не потеряете свои деньги... <BR/><BR/>В видео-курсе Десятка, Вы гарантированно найдёте то, что Вам нужно и начнёте зарабатывать, при этом потратив лишь 200 рублей, получая целый набор качественных курсов и поддержку если что то будет не понятно. <BR/>Применив один или несколько способов вы будете хорошо зарабатывать. В "ДЕСЯТКЕ" Вы найдёте все необходимые программы и сервисы как платные, так и бесплатные, для полноценной работы. <BR/>Покупая курс вы получите знания и опыт необходимый для тех, кто только желает зарабатывать в интернете, но пока не умеет и не знает с чего же начинать. <BR/>И пока у Вас нет сайта, базы подписчиков и Вы не создаёте свои инфопродукты, ещё раз замечу для вас это лучшее решение, что бы начать зарабатывать от 3000 рублей, уже на второй день, вникнуть в суть заработка на партнёрских программа, избежать слива своих денег и времени. <BR/>Купить курс Десяточка:<a href=http://nikeis77.nextview.ru/?p=20661>жми и купи сейчас</a>

Davidnog* - 2017-11-28 15:09
<a href=http://youtu.be/dnxmoWu8tEY>Ламинин спасает от почти любой болезни, когда медицина Бессильна</a>

<a href=http://galina.incruises.com> We Search The Top Cruise Sites To Uncover Savings Of Up To 90% 5500 Cruise Travel, Find The Cheapest Cruise Deals, For You USA IRINA +1 (631) 565-1115 Galina Станьте Членом круизного клуба с доступом к избранной программе Стимул Dream Cruises ™ и Global Destination. Вы получаете 200$ Круизных Долларов ™ за каждые $100.00 членских взносов.+17186370530 </a>

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2mt>Get Your Boom. Affiliate program. Work at Home. We are NOT an MLM. No Start Up Fees. No Requirement To Buy Product. No Ongoing Costs.You always earn 35% Commission. In addition, there's a NINE level payment plan. БАДы для комплексного восстановления. Основа - Знаменитое Норвежское Чудо в Изначальном, неизменном и поныне Качестве. Заработок в Get Your Boom по партнерской схеме ( Это не MLM ) на 9 уровней - выплаты 35% А покупают много и часто, так как продукт очень эффективен и уникален. Для заработка покупать не нужно</a>

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2mt>Get Your Boom - NeuraBoost, AminoBoosters, Amino Pure. For complex recovery. The basis is the famous Norwegian Miracle in the Primordial, unchanged to this day Qualities. Earnings in Get Your Boom through an affiliate scheme (This is not MLM) for 9 levels - payouts up to 35% Product is very effective and unique. You do not need to buy anything. Very, very serious earnings without investments</a>

Victorpah* - 2017-11-29 05:19
btkzaxu

http://www.botasfutboloutlet.es/nike-elastico-finale-ii-iniesta-761.html
http://www.design-ontap.co.uk/nike-free-5.0-green-womens-254.php
http://www.scarpeadidassportive.it/yeezy-boost-750-prezzo-848.php
http://www.niksilverprezzo.it/air-max-2015-white-736
http://www.occhialidasoleuomo.ru/ray-ban-wayfarer-uomo-sole-322.htm

<a href=http://www.cv-writing-jobs-recruitment-uk.co.uk/400-puma-shoes-for-men-bmw.htm>Puma Shoes For Men Bmw</a>
<a href=http://www.basketbalenciagapascher.fr/635-balenciaga-homme-chaussure.php>Balenciaga Homme Chaussure</a>
<a href=http://www.errantmind.co.uk/adidas-ace-17.2-324.php>Adidas Ace 17.2</a>
<a href=http://www.nikeoutletonline.nl/799-nike-2017-zwart-dames.jsp>Nike 2017 Zwart Dames</a>
<a href=http://www.zapatillasmizunomujer.es/reebok-2016-mujer-928.html>Reebok 2016 Mujer</a>


AlisaKeni* - 2017-11-29 05:53
AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hook, stud, bar

You are Welcome in my Baltic Amber exhibition AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

<a href=https://www.etsy.com/listing/530210864/amber-earrings-round-beads-natural?ref=shop_home_active_1>AMBER Earrings Round Yellow beads</a>

Gift, present, Women jewelry

<a href=https://www.etsy.com/listing/530210864/amber-earrings-round-beads-natural?ref=shop_home_active_1><img>https://img0.etsystatic.com/187/0/11536221/il_570xN.1260805852_c7lq.jpg</img></a>
.

ThurmanTraph* - 2017-11-29 06:55
<a href=http://www.agapovdg.ru/heyloplastika>Булхорн </a> - удаления избытка рубцовой ткани, подтяжки верхне-средней части лица

alysonzk60* - 2017-11-29 13:45
My new number
live stream tv adult lingerie for men adult chat sex gratis app sexy xyxx
http://android.adult.games.yopoint.in/?leaf.paige
android photo app android app development for beginners sexylive the app store app download live wallpaper s
Lapa | 1 [2] [3] |

- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ