Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

DZIEDINĀŠANAS LAPAS (nobeigums)


 Irina Belova Smorža
   30. diena

 

NO VISĀM MANĀM BAILĒM MANI IZGLĀBA. 2. daļa

Psalmi 34: 5:

„Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.”

 

Dievs mums ir devis aizsardzības apsolījumus. 91. psalms pilnā mērā ataino, cik ļoti droši mēs esam pasargāti Visuaugstākā patvērumā. Uzticēšanās Dievam, mums sniedz mieru.

Psalmi 91: 1- 5:

 Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, 
tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"
 
Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.
 
Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.
 
Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida.”

Nebaidīsies. Tā ir Dieva garantija. Visuaugstākais zina, kā apsegt mūs ar Saviem spārniem tā, lai mēs justu Viņa aizsardzību un būtu drošībā. Lai iegūtu tādu aizsardzību, vajag celties un dzīvot Visaugstākā patvērumā. Kā mēs uzzinām par Viņa aizsardzību? Caur Viņa Vārdu. Viņš dod mums vārdu par to, ka bailes nebūs mums apdraudējums. Dievs saka: “Nebaidies!”

Jesajas 41: 10:

„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” 

 

Jesajas 54: 14:

„Tu spēcīgi balstīsies savā taisnīgumā. Atraisies no bailēm, jo tev vairs ne no kā nav jābīstas; esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks!” 

Tie visi ir Dieva apsolījumi. Viņš grib, lai jūs nebaidāties, bet noticat Viņam.

Lai personīgi izdzirdētu no Dieva, dvēseli stiprinošos, vārdus: “Nebaidies! Es esmu ar tevi!”, mums vajag iemācīties pavadīt laiku kopā ar Viņu, atrasties Viņa klātbūtnē, jāmeklē Viņa vaigs, jāklausās Viņa balss. Pravietis Jeremija to zināja. Dievs runāja ar viņu, uzmundrinot viņu ar tiem pašiem vārdiem: “Nebaidies”. Kad Dievs saka: “Nebaidies”, bailes atkāpjas.

Jeremijas Raudu dziesma 3: 57:

 Tu man tuvojies dienā, kad es Tevi piesaucu, un sacīji: "Nebīsties!"” 

 

No Grema un Šīrlijas Pauelu grāmatas “Kristieti, atbrīvo sevi pats”

Dēmoni izmanto visus krīzes brīžus, kas vien notiek jūsu dzīvē. Cilvēks var izrādīties verdzībā, pat neapgrēkojoties, un tikai tāpēc, ka viņš nav zinājis, kā sevi nosargāt krīzes laikā.

Cilvēks, kas gandrīz noslīka, var iegūt bailes no ūdens. Cilvēks, kam uzbrucis suns, kļūst atvērts bailēm no suņiem. Cilvēks, kas piedzīvojis auto katastrofu, var baidīties vadīt mašīnu. Cilvēki, kas zaudējuši tuvus un mīļus cilvēkus, var sevi atvērt skumju garam. Bērns, palicis mājās viens, var dot pieeju vientulības gariem. Nopietnas slimības var atvērt pieeju slimību gariem. Dzīve ir piepildīta ar krīzes situācijām, lielām un mazām. Mūsu spēja tās pārvarēt arī nosaka mūsu brīvības pakāpi.

…Nebaidīsimies no ienaidnieka, bet sapratīsim viņa taktiku.”

Kad bailes sāk runāt jūsu domās, ir nepieciešams pretoties ar stipru ticību. Bailes ir sātana, kurš vēlas jūs nogalināt, ierocis. Ticība ir Dieva ierocis. Bailes ir izkropļota ticība. Ticība ir uzticēties tam, ko saka Dievs, bet bailes – ticība tam, ko saka velns. Bailes pielavās kopā ar iznīcinošām diagnozēm, vai emocionālu krīžu brīžos, un atver durvis slimībām un nespēkiem, trūkumam un nabadzībai, un arī dvēseli nomācošiem gariem. Mums ir vienādi jābūt atbrīvotiem kā no baiļu gara, tā arī dziedinātiem no slimībām, ar ko ķermeni piesārņojuši baiļu gari. Mēs runājām iepriekš, ka bailes piespiež saprātu atrasties pakļāvībā. Dvēseli piepildījušas bailes fiziskajā līmenī, atver ķermeņa poras, lai varētu ielauzties slimības, kas sagrauj ķermeni. Sātans atnāk ar vienu mērķi – nogalināt. Bet Dievs neatstāj mūs neaizsargātus. Viņš dod mums kristību ar Svēto Garu, ar Kura spēku mēs esam spējīgi pretoties visām sātana ugunīgajām bultām. Mums vajag iemācīties pretoties jebkādām domām, kas atnāk ar bailēm, un sevi ieskaut ticības vairogā. Tas vienmēr ir visu varošs Dieva ierocis, kas nodrošina mums drošību Kristū Jēzū. Mums ir jābūt un jādzīvo Jēzū Kristū, kā stiprā, drošā, pasargātā tornī. Kā? Ticībā uz Viņa Vārdu. Kad mēs ticam, mēs dzīvojam. Kad neticam – mēs grūstam. Vispirms no bailēm. Vai nu ticība, vai bailes.

No Dziedināšanas istabu stāstiem.

Kāda kristiete nonāca onkoloģiskajā centrā kopā ar grupu ticīgu cilvēku, ar mērķi lūgties par slimajiem. Kad viņa lūdzās par sievieti, kam vēzis bija “noēdis” kreiso krūti, viņa, skatoties uz šo smago ainu, izbijās. Un tūlīt pat piezagās doma: “Vai tu nebaidies, ka vēzis tūlīt pāries pie tevis?” Jā, viņa izbijās. Pēc dažām nedēļām viņa sajuta nejaukus simptomus savā kreisajā krūtī. Izmeklējumi parādīja: vēzis. Kas atsūtīja viņai domu par to, ka vēzis var kaitēt viņai? Sātans. Un ko saka Dieva Vārds? Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. (Lūkas 10: 19).

Mēs varam stāties pretī sātanam un viņa slimībām tikai ar Dieva Vārda palīdzību: STĀV RAKSTĪTS. “Stāv rakstīts: “nekas jums nekaitēs”, tātad, nekas nekaitēs man. Es pretojos tev, bailes, ar ticību tam, kas rakstīts Dieva Vārdā. Dievs mani ir nodrošinājis ar Savu aizsardzību, un devis man Savu varu, kā ticīgajam. Es to zinu, un ticu tam, un es to pielietoju.”

No Daniēla Roudsa grāmatas “Baiļu gara pārvarēšana”

…Bailes – ir mokošs gars, ar kuru ir jārīkojas tāpat, kā ar ikvienu citu nešķīstu garu. Mums jāiziet pret bailēm Jēzus vārdā, ar varenā, nemainīgā Dieva Vārda palīdzību.

Tā kā Kungs devis Saviem bērniem spēku, mīlestību un veselo saprātu (2.Timotejam 1:7 Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.), mums ir viss nepieciešamais tam, lai izdzītu baiļu garu no mūsu dzīves.

…Ļaujiet mieram aizvietot bailes.. Neļaujiet savām jūtām likt šķēršļus tam, ko Dievs sagatavojis priekš jums - pilnīgu atbrīvošanos no bailēm. Un Viņš palīdzēs jums pārvarēt šo iznīcinošo garu.

Psalmi 34: 5:

„Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.” 

 

MANA LŪGŠANA: Jēzus vārdā! Es pasludinu savā dzīvē atbrīvošanos no baiļu gariem, jo Dievs ir man devis nevis bailības, bet spēka, mīlestības un savaldības (veselā saprāta – krievu tekstā – tulk. piez.) garu! Es sasienu ikvienas slimības darbību, kas ir ielauzusies manā ķermenī caur baiļu garu. Es nostiprinos patiesībā, es būšu tālu no nomāktības, šausmām un briesmām, jo man nav no kā baidīties! …Āmen!

 31. diena

 

KAD TU IZIESI KARĀ…

5. Mozus 20: 1-  4:

„Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un ieraudzīsi zirgus un kara ratus un ļaužu vairāk nekā tev, tad nebīsties no viņiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi, Viņš, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. 
 Un, kad jūs esat tuvu kaujai, tad lai iziet priekšā priesteris un lai runā uz tautu šādus vārdus:
 

  klausies, Israēl, jūs šodien ejat karā pret saviem ienaidniekiem. Lai jūsu sirds nepaliek bailīga, nebīstaities un nebaiļojieties un neliecieties iztrūcināties viņu priekšā!
 
 Jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir tas, kas iet ar jums, lai par jums karotu ar jūsu ienaidniekiem un jūs izglābtu!”
 

“Kad tu iziesi karā…”. Rakstīts: “Kad…”. Tas nav aicinājums iet karā. Un tas nav izvēles jautājums – iet, vai neiet. Karš notiek. Cīņas ir katram. Jautājums ir pavisam cits. Vai tu cīnīsies? Cik ļoti gatavs cīnīties esi tu? Vai tu proti cīnīties? Kādi ir tavi cīņas ieroči?

Ja jūs šodien atrodaties nomāktībā, slimībās, nabadzībā, atkarībās… jums ir jāiet karā pret šādiem paverdzinātājiem. Atrasties nomāktībā un slimībās nav svētība no Dieva. Tas ir vistīrākais lāsts. Tie ir velna darbi, kas tādēļ vien ir nācis, lai nozagtu, nogalinātu un iznīcinātu (Jāņa 10: 10). Jēzus atnāca, lai iznīcinātu velna darbus (1.Jāņa 3:8). Viņš to izdarīja. Un Golgātas krustā to nostiprināja ar vārdu: “Piepildīts!”

Ir piepildīta visas cilvēces izpirkšana no grēka. Viņš paņēma uz Sevi mūsu grēkus, un izcieta sodu par tiem mūsu vietā. Sods par mūsu grēkiem bija lāsts, kurā ietilpst arī slimības. Viņš ņēma uz Sevi VISUS mūsu lāstus un VISAS mūsu slimības. Un atdeva VISAS savas svētības mums. VISAS slimības tika uznestas krustā? Jā! Un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Jesajas 53: 4- 5:

„Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” 

 

1.Pētera 2: 24:

„Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai: ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” 

Ja jūs ticat šim Vārdam, tad nekāda slimība neuzkavēsies jūsu ķermenī. Jūs stāvat stingrā pozīcijā: NEATDOŠU! TĀ IR MANA DZIEDINĀŠANĀS. PAR MANI IR SAMAKSĀTS AR JĒZUS ASINĪM! Tā ir ticības cīņa. Cīņas notiek noteiktā cīņas laukā. Un tas ir prāts. Prāts ir kaujas lauks. Vai nu jūs domājat par to, cik šausmīgi skan diagnoze, vai jūs pārdomājat to, kas teikts 1. Pētera 2: 24 un Jesajas 53: 5.

Es izgāju karā tad, kad man bija uzstādīta diagnoze “vēzis”. Ārsti bija bezspēcīgi. Dabas likumi bija bezspēcīgi. Bet dzīvības gara likums Kristū Jēzū ir un paliek mūžīgā spēkā, un viņš mani atbrīvoja no nāves.

Romiešiem 8: 2:

 „Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.”

 

Un ar Jēzus brūcēm es tiku dziedināta. Tas nenotika pašā pirmajā dienā, kad man pasludināja nāves spriedumu. Man priekšā bija ticības cīņa. Manai ticībai vajadzēja nostiprināties. Ticība nostiprinās Dieva Vārdā. Vārds par dziedināšanu atnes ticību dziedināšanai. Jo vairāk jūs lasāt par to, ko saka Dievs Savā Vārdā par dziedināšanu, jo stingrāka kļūst jūsu ticība. Un pienāk brīdis, kad dziedinošais Vārds iemiesojas jūsos, un piepildās pār jums. Un jūsu ticība ņem dziedināšanu no Dieva! Un notiek brīnums.

Tā arī ir ticības cīņa.

Cīnīties var tikai Jēzū Kristū. Kas ir Jēzus? Dieva Vārds. Ielieciet savās lūpās uzvaru nesošu dzīvības Vārdu, stāviet šinī Vārdā, ticiet šim Vārdam, nebaidieties, esiet stingrs un pastāvīgs šajā ticības cīņā… un tad jūs varēsiet baudīt uzvaru. Viņa uzvaru. Tā ir Viņa uzvara. Viņš cīnījās par mums. Un noturēja uzvaru priekš mums. Un atdeva to mums. Tāpēc jūs nevarat būt sakāvē. Tas VAIRS nav iespējams, ja jūs JAU ticat. Viņš ir uzvarējis kā Dieva Dēls. Mēs uzvaram kā no Viņa dzimuši un ticīgi tam, ka Viņš ir Dieva Dēls, kas uzvarējis pasauli.

Jāņa 16: 33:

„To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”

 

1. Jāņa 5: 4- 5:

„Viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.” 

1. Jāņa 4: 4:

„Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē.” 

Vai var neuzvarēt? Var. Ja necīnāmies. Citādi sakot, vajag iziet cīņā, lai PIEŅEMTU savu uzvaru. Un atbilstoši, lai paliktu sakāvē no nespēkiem un slimībām , vajag tikai neiziet cīņā.

Vai obligāti jācīnās? Vai var necīnīties? Nē, Dievs mums ir devis visus Dieva ieročus. Un tie ir paredzēti cīņām… Kāds domā, ka var necīnīties… bet katru, kas bija sagrābts kā vergs, izgrūda uz Kolizejas smiltīm. Viņš nokļuva cīņas zonā. Un aizbēgt nebija kur. Un viss bija ieplānots tā, lai viņš mirtu… un 50 000 acu pāru visapkārt bija vērstas uz šo ainu. Tikai tas, kurš bija iemācīts cīnīties, varēja ticēt tam, ka var uzvarēt, un – palikt dzīvs. Un palika dzīvs.

Ja šodien slimību gūstā, vai citās paverdzināšanās, esat jūs, jums vajag celties un cīnīties. Tas Kungs - jūsu Dievs, cīnās par jums. Jums nav ko zaudēt, izņemot slimības un nomāktību. Tāpēc, drosmīgi ejiet cīņā ar jūsu ienaidniekiem: artrītu, diabētu, čūlām, iekaisumiem,… jūs gaida uzvara. Uzvara pieder jums, ja jūs vadīs Dievs.

Psalmi 18: 33:

 Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus”

 

Šie vārdi ir vērsti personīgi jums! Klausieties! Jūs šodien iestājaties cīņā ar jūsu ienaidniekiem, lai nekļūst vājāka jūsu sirds, nebaidieties, nesamulstiet, un nebaidieties no viņiem, jo Dievs Tas Kungs, jūsu Dievs, iet ar jums, lai cīnītos par jums ar jūsu ienaidniekiem, un izglābtu jūs!

1. Korintiešiem 15: 57:

„Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.”

 

 

MANA LŪGŠANA: Kunga Jēzus Kristus vārdā, es iestājos cīņā pret ienaidnieku (nosauciet slimību vārdā). Es izeju kā uzvarētājs, jo esmu radīts no Dieva. Es pasludinu savu uzvaru, jo zinu un ticu: ar Jēzus brūcēm man jau pieder dziedināšana. Es pateicos Dievam, kas man dāvinājis uzvaru caur Jēzu Kristu! Āmen!


 

 

 No krievu valodas tulkojusi Inga Krūmiņa

 


Komentāri (0)  |  2014-11-28 06:57  |  Skatīts: 1760x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ