Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Atveseļoties un palikt dzīvam (11.turpinājums)


11.nodaļa.

Kur divi vai trīs sapulcējušies…

Mateja 18: 20

„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”

Kungs teicis: „Tur, kur divi vai trīs…” Viņš redz mūs uzvarošus vienotības spēkā. Jautājums: kādā garā mēs savienojamies un cits citu ietekmējam? Ietekmējam mēs vienmēr. Kā ? Ar garu. Ja „Tā Kunga gars ir uz manis, tad viss ir kārtībā. Mēs esam Jēzus Kristus organisms, Viņa ķermenis. Viņa asinis cirkulē mūsos, savienotos vienā Garā, un attīra, un izskalo visus svešķermeņus. Viņš izrauj pasaulīgo garu, kas kā nezāles, apklusina dzīvības vārdu un uzvaras Kristū.

4.Mozus 14: 24

„Bet Savu kalpu Kālebu, tādēļ ka viņam bija cits gars un tas ir Man sekojis, to Es gan ievedīšu tanī zemē, kur viņš jau ir bijis, un viņa pēcnācēji to iemantos;” 

4.Mozus 14: 38

Bet Jozua, Nūna dēls, un Kālebs, Jefunnas dēls, no to vīru vidus, kas bija gājuši izlūkot zemi, palika dzīvi.” 

Šie divi palika dzīvi, jo viņiem bija „cits gars”, kas redz ar Dieva acīm. Viņi deva vietu savā dzīvē Dieva Garam vadīt viņu domas un jūtas. Viņi Dievam ticēja vairāk, kā tam, ko redzēja viņu acis. Viņi skatījās uz Dieva piedāvāto zemi Viņa acīm – ticības acīm. Tāpat skatās arī Dievs. Pārējā tauta dzīvoja ar redzamo. Viņi runāja par situāciju to, ko redzēja viņu izbiedētās acis, un, saprotama lieta, neticēja uzvarai. Bet uzvara jau bija sagatavota. Kāpēc Dievam jāpieļauj sakāve? Viņš bija ieplānojis uzvaru. Bija vajadzīga tā tauta, kas to paņems. Dievs piedāvāja Izraēla tautai ticības cīņu. Katram bija izvēle: ticēt redzamajam vai Dievam? Pasludināt to, ko redzi, vai piekrist Dieva vārdam?

4.Mozus 14: 28; 37

Saki tiem: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Tas Kungs, Es tā jums darīšu, kā jūs Manās ausīs esat runājuši! 
šie vīri, kas bija neslavu cēluši zemei, nomira piepešā nāvē Tā Kunga priekšā.

Neslava – tie ir tie vārdi, kas neatbilst Dieva Vārdam. Iegūstiet Dieva ticību! Kurai kompānijai jūs šodien pievienojaties? Vienmēr sabiedrība dalīsies tajos, kas runā ticībā, un tajos, kas dzīvo ar redzamo. Redzamais saka: „ Tu esi nedziedināmi slims. Tev jāmirst”. Ticība saka: „ Stāv rakstīts: ar Jēzus brūcēm esmu dziedināts”. Es izvēlos ticēt Dieva Vārdam, par spīti tam, ko redzu un jūtu. Viss redzamais ir pārejošs, laicīgs. Šie simptomi ir pārejoši. Mana dziedināšana ir! Tā pieder man! Es ticu, ka man tā pieder tagad, nevis tad, kad mans ķermenis tam piekritīs. Un vienmēr būs dažādi likteņi. Tiem, kas dzīvo ticībā, pieder cits gars. Un šis gars redz ar Dieva acīm.

No Glorijas Kouplendes raksta žurnālā „ Ticīgo uzvaras balss” 2008.gada aprīļa- maija numura:

„Ja gribat dzīvot uzvarā, jums ir jāsarunājas ar cilvēkiem, kas zina Dievu. Nepūlieties sarunāties ar pasauli un dzīvot kā uzvarētājs. Tas nedarbosies. Mēs saņemam spēku viens no otra. Tāpat, mēs saņemam viens no otra nespēku. Ja vēlaties kļūt spēcīgāks, atrodiet tos, kas spēcīgāki par jums Dievā. Un sarunājieties ar viņiem. Viņi jūs pacels. No otras puses, ja jūs sarunājaties ar cilvēkiem, kas nedzīvo Dievam un neuzticas Viņa Vārdam, viņi vilks jūs uz leju.”

2.Tesaloniķiešiem 3: 1- 2

„Beidzot, brāļi, lūdziet par mums, lai mūsu Kunga vārds turpina savu gaitu un manto godu tāpat kā pie jums 
un lai mēs tiekam paglābti no nekrietnajiem, ļaunajiem cilvēkiem: ne jau visiem ir ticība.” 

Ja sarunājaties ar cilvēkiem, kas visu laiku meklē ārstus, to vien zina, kā runāt par savām slimībām vai turas pie viedokļa, ka Dievišķā dziedināšana ir palikusi pagātnē, tad, pat, neceriet dzīvot Dievišķā veselībā. Tā jums nekas neizdosies. Ja jums ir kāds sakars ar tāda veida sarunām, jūs kļūstat paar to daļu. Kaites un slimības ņem jūs savā kompānijā. Šaubas draudzējas ar neticību, neticība draudzējas ar uztraukumu, uztraukums vienmēr sev līdzi „velk” bailes. Bet, bailes atver durvis visam nešķīstajam, un mēs izejam no Dieva teritorijas, kad ļaujam bailēm mūs ietekmēt: „Baidos, ka man sākas saaukstēšanās!... bail pat domāt, cik daudz cilvēku nogāzusi šī gripa!”. Jā! Daudz cilvēku. Bet tev netuvosies. Dievs apsola: „ NETUVOSIES!” ( latviešu valodā- „neskars” – tulk. piez.)

Psalmi 91: 7

„Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.” 

Nemeklējiet kādu, kas jūt līdzi, raud un šaubās… Jēzus nepieļāva raudošu cilvēku  klātbūtni tur, kur darījās Dieva brīnumi. Turieties pie tiem, kas dzīvo ar ticību, kas ir stipri kristieši, kas dod Dievam godu un slavu, kas pasludina uzvaras vārdus. Dziedinošā Dieva Gara spēks nonāk, atsaucoties tikai uz uzvaras un ticības vārdiem. Uz neticības un uztraukuma garu sapulcējas dēmoni. Savienojiet savas ticības vairogu ar to cilvēku vairogiem, kas droši zina, ko saka Dievs par slimībām, kaitēm, nespēku, dēmoniem un nāvi jūsu dzīvē. Un Dievs nostāsies jūsu vidū kā Varenais Liecinieks un Likumdevējs jūsu spēka un dzīvības vairošanai. Pietiek ar diviem, lai tumsa atkāptos…

Salamans Mācītājs 4: 12

„Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.” 

1.Jāņa 1: 7

Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” 

Mūsu ienaidnieks atrodas neredzamajā pasaulē. Mūsu ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi… Kam ir acis redzēt- lai redz. Kam nav gudrības redzēt- lai lūdz to no Dieva, kas dod VISIEM devīgi, vienkārši un bez pārmetumiem. Bet, ja lūdz, lai nešaubās, ka saņems (sk. Jēkaba 1: 5- 8). Ja tev ir drosme noticēt neredzamajam, nešaubies. Tāpēc, ka to, par ko tu lūdz Dievu, Viņš dos tev no neredzamās dimensijas. Un tev vajag pieņemt no neredzamā. MĒS VARAM staigāt ticībā, jo esam kristīti ar Svēto Garu. Viņš māca mūs. Tieši tad, kad uzvara šķiet neaizsniedzama, ieslēdzas ticība neredzamajam un notiek neiespējamais.

Efeziešiem 4: 3

„…cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti”

Kad mēs kopā lūdzamies, viss nonāk darbībā. Mēs iedarbinām Dzīvības Gara likumu. Vārds, ko izrunājam, kā Dieva rupors, vienmēr darbojas un izdara to, kam tas sūtīts. Tāpēc, pēc katras lūgšanas mēs varam teikt: „Piepildīts!”. Mēs apstiprinām savu dziedināšanu, pārpilnību, bērnu glābšanu… Jēzus nostājas starp mums.

Mateja 18: 19- 20

Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. 
Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." 

Viņš ir mūsu vidū, tas nozīmē, mūsu spēkam nav mēra.

Apustuļu Darbi 4: 31

Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus.” 

Kopā ar viņiem bija varens spēks. Jūsos šobrīd darbojas tas pats spēks. Sātans nespēs jūs uzvarēt, jo ar jums ir Dievs. Un, Tas ,Kurš ir jūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Mēs pieņemam to ar ticību. Paceliet savu ticības vairogu. Savienojiet vairogus ar tiem, kas tic Dievam par Dievišķo veselību, kas staigā spēkā, kas dzīvo saskaņā ar Vārdu un saņem rezultātus no savām lūgšanām. Kad kareivji savieto savus vairogus, viņi darbojas kā viens, viņi veido it kā vienotu  apvalku, un neviena bulta nesasniedz savu mērķi. Ilustrācija: filma „Gladiators”. Kauja Kolizejas arēnā. Par gladiatoru nāvi jau bija samaksāts. Viss bija organizēts tā, lai katrs no viņiem tiktu nonāvēts. Viņi ir vergi. Viņus kontrolē tumsas spēki. Un, šķiet, nekas nevarētu to iztraucēt. Bet! Situācija izgāja ārpus kontroles, kad saplānotajai scenārija gaitai pretojās viens no nogalināšanai paredzētajiem. Tas bija izbijis romiešu armijas ģenerālis, kas bija iemācīts cīnīties un uzvarēt. Šis cilvēks ņēma varu pār situāciju un apgrieza ieplānoto sakāvi uzvarā. Skan vārdi: „ Mēs varam uzvarēt, ja būsim kopā, kā viens”. Kā viens, viņi savieto vairogus, un romiešu kareivju bultas nevar cauršaut šo apvalku. Tie, kas bija aizsargapvalka iekšpusē, palika dzīvi. Tie, kas nesavienojās, tūlīt pat, tika nogalināti. Tāpēc- ja jūsu vairogs ir ticības vairogs, neviens ierocis, darināts pret jums, nebūs veiksmīgs. To apsola Jēzus – Dieva Vārds. Un, ja mēs savienosim savus vairogus, kā vienu, mūsu spēki pastiprināsies un mēs rīkosimies. Un tad, lai kāds būtu tuvojošās tumsas nosaukums, tā atkāpsies, izklīdīs, kā migla, tā, it kā tās nebūtu bijis. Viss redzamais ir laicīgs.

3.Mozus 26: 8

„Pieci no jums vajās simts ienaidniekus, un simts jūsējo vajās desmit tūkstošus, un jūsu ienaidnieki kritīs no zobena jūsu acu priekšā.” 

No Kenneta E. Heigina grāmatas „ Svētais Gars un Viņa dāvanas”.

Saskarsme ar tiem, kas tic tev svarīgām lietām, palīdz garīgai izaugsmei, kā injekcija palīdz tikt galā ar slimību.”

Tā es uzbūvēju savu ticību.

Lūdzieties kopā ar mani:

Tēvs! Es uzticu Tev savu dzīvi, katru nākamo dienu un katru šīs dzīves gadu. Lūdzu Tev gudrību visās savās darbībās, lēmumos un rīcībā.

Dārgais Svētais Gars! Vadi mani un virzi, un māci, es vēlos pieņemt un mācīties no Tevis, kā ir mācījušies visi, Tevis mācītie, ticības cilvēki, par kuriem lasu Bībelē. Tu Savā Vārdā esi teicis, ka Tavas avis dzird tavu balsi un svešai balsij neseko. Iemāci mani dzirdēt Tevi un būt vienmēr jūtīgam pret Tavu balsi. Lai ielenc mani cilvēki, kas patiesi zina Tevi un tic Tavai Dievišķajai dziedināšanai katram, kas piesauc Tavu visuvareno vārdu. Iemāci man viņus pazīt un atšķirt no tiem, kas maldās. Iemāci mani atpazīt mācības,  ko dzirdu, patiesīgumu. Kungs, gatavo mani manai kalpošanai. Lūdzu Tevi, dod man pieredzi un spēju būt par atbildi citu cilvēku vajadzībām. Un, ja es darbošos tādu cilvēku komandā, ar kuriem Tu savienosi mani Savā spēkā, iemāci mani „saglabāt gara vienotību mierā” Jēzus Kristus vārdā!

Āmen!

12.nodaļa.

Kāpēc šķiet, ka nav atbildes uz lūgšanu.

Habakuka 1: 2

„Cik ilgi, Kungs, es lai saucu pēc palīdzības - un Tu to nedzirdi? Cik ilgi lai Tavās ausīs atskan mani saucieni par varmācību - un Tu nesniedz palīdzību?” 

Kāpēc vieni cilvēki tiek dziedināti, bet citi nē? Kāpēc viņš palika dzīvs pie pēdējās vēža stadijas, bet viņa nomira pie pirmās? Kāpēc ir tik ilgi jāgaida, līdz atnāk dziedināšana? Vai, tad, Dievs nevar mani izdziedināt uzreiz? Kāpēc es tā mokos? Vai tad Dievam tas ir patīkami? Kāda iemesla pēc manas lūgšanas paliek neatbildētas? Kāpēc?! Kāpēc?!...

Mums ir jāmeklē atbilde Dieva Vārdā. Mums ir vajadzīgs pamatojums, kas dos mums pārliecinātību lūgšanā. Mums vajag nolikt Bībeli acu priekšā un jābauda cik labs ir Dievs. Tiksim skaidrībā, skatoties Bībelē. Mēs runāsim par dziedināšanas lūgšanu. Dziedināšana ir Dieva griba. Ja mēs runāsim par uzplaukumu, bērnu glābšanu, par labām attiecībām ģimenē (kas arī ir Dieva apsolījumi), mēs izmantosim to pašu pieeju, ko mācībai par dziedināšanu.

1. Ebrejiem 11: 6

„Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.” 

Neatkarīgi no tā, izmantosiet jūs ārstu pakalpojumus, vai jau protat ticēt Dievam par brīnumiem, dziedināšana nāk no Dieva! Cilvēkam nav dota spēja dziedināt. Cilvēks veic tikai mehānisku darbu (piemeram, ķirurģisku iejaukšanos) vai pielieto ķīmiskus līdzekļus (zāles).

No Ketrīnas Kulmanes grāmatas „ Es ticu brīnumiem”.

… Ārsts, kas ieiet istabā pie slimā, nav viens. Viņš var kalpot vajadzībās vien ar zinātniskās medicīnas instrumentiem. Viņa ticība augstākajam spēkam izdara visu pārējo”.

… visām dziedināšanām ir dievišķs raksturs, -tā saka doktors Elmers Hess”. Ārsts var savienot lauztu kaulu, bet saaugs tas tikai zem dievišķā spēka. Ķirurgs var veiksmīgi novadīt vissarežģītāko situāciju, viņš var būt īsts skalpeļa meistars un izmantot vis jaunākās zināšanas, bet viņam ir jāgaida, līdz augstākais spēks izdarīs īsto dziedināšanu. Cilvēkiem nav dota spēja dziedināt”.

Vienmēr ir divi ceļi: meklēt ārstu vai meklēt Dieva seju. Ja esat uzdrošinājies savu paļāvību likt uz Dievu un lūdzaties Viņu, tad ir nepieciešama ticība.” Bez ticības Dievam nevar patikt; jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir, un tiem, kas Viņu meklē, atmaksā”. Viņš atmaksā ar dziedināšanu pēc mūsu ticības. Šajā Rakstu vietā ir trīs instrukcijas punkti: a) nākt pie Dieva (ar visu sirdi); b) ticēt Viņam; c) meklēt Viņu. Tāda meklēšana ir process. Dievs dod mums ceļu, kuru ejot, mēs visi varam iegūt ticību. Un Viņš mums saka Savā Vārdā, kā saņemt ticību, lai pieņemtu savu dziedināšanu.

2. Romiešiem 10: 17

Ticība nāk no sludināšanas, bet sludināšana ir Kristus pavēle.”

(krievu un angļu valodā: ticība nāk no dzirdēšanas un dzirdēšana no Dieva Vārda). Nepietiek vienu reizi dzirdēt, ka Dievs ir dziedinātājs. Stāv rakstīts: ticība no dzirdēšanas, bet dzirdēšana no Dieva Vārda. Redziet: ticība no Vārda dzirdēšanas. Ja ticība no dzirdēšanas, tad vajadzētu uzrakstīt arī to, ka ticība arī no vārda redzēšanas, tāpēc, ka mēs dzirdam vārdu, un lasām vārdu, tātad- redzam to. Bet ir rakstīts, ka tieši dzirdēšana no vārda. Kāda dzirdēšana? Kā tas notiek? Jūs novietojat Dieva Vārdu – Bībeli- acu priekšā, un izrunājat (pasludināt) ar savām lūpām un dzirda ar savām ausīm. Jūs pieņemat to sevī iekšā, kā mikstūru. Vārds, kas ir dzīvs un spēcīgs, iekļūst iekšpusē un dara savu pilnīgo darbu. Un tas ir process. Vārds ir sēkla (sk. Marka 4.nodaļu). jūs ar to barojat savu garu. Jūs dodat Vārdam jūsos uzaugt. Un, kad tas iesakņojies jūsu sirdī, t.i. garā, tas uzdīgst, un sāk runāt uz jūsu prātu- Dzīvo Vārdu. Viņam ir balss. Un jūs sākat dzirdēt sevī Dieva balsi. Un tad jūs esat absolūti pārliecināts, ka dziedināšana pieder jums par spīti visiem simptomiem un ārējām pazīmēm. Un tā jau ir ticība. Ticība, kas no Dieva dzirdēšanas. Un tās sākums ir Vārdā.

Tas ir rūgti, ka cilvēki meklē savu dziedināšanu kur vien ienāk prātā, tikai ne Vārdā. Tas, taču, ir tik vienkārši! Ir jāpiepilda savas acis un ausis ar Vārdu. Iesākumā Vārds. Tas atnesīs jums ticību. Ar ticību jūs nogāzīsiet ikvienu slimības kalnu. Ticībā ir jāizaug. Un tam ir vajadzīgs laiks. Nezaudējiet laiku!

3. Jēkaba 5: 14- 15

Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. 
Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots.” 

Ja zināt, ka jūsu ticība tikai sāk augt, jūs tikai mācieties ticēt Dievam un jums vēl ir grūti pretoties ar stingru ticību, rīkojieties gudri- izsauciet draudzes presbiterus, kas tic dievišķai dziedināšanai. Un, lai kāds grēks nebūt pastrādāts, ziniet: Dievs mīl piedot un ārstēt jūsu sirdi, jo kad Viņš piedod- Viņš dziedina. Un, kad Viņš dziedina- Viņš piedod. Ja tā nebūtu- neviens neizdziedinātos, jo slimība ir no grēka.

 Nākamā Rakstu vieta jūs uzmundrinās.

Jesajas 43: 25

Es - Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus.” 

4. Jēkaba 5: 16

Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” 

Izpuriniet Viņa priekšā visu, kas jūsu sirdī nedod jums mieru. Izsūdziet savu grēku, iznesiet šo drazu gaismā. Mūsu Dievs ir miera un kārtības Dievs. Mūsu Dievs ir žēlastīgs. Viņš ievedīs Savu Dievišķo kārtību un dos jūsu sirdij mieru. Paskatieties:

1.Jāņa 1: 9

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” 

Mums ir Viņam jātic par piedošanu, tāpat kā par dziedināšanu. Mums nav nepieciešamības turpināt nēsāt šo vainas smagumu sevī, jo Dievs, žēlastības  bagātais, negrasās vairs atgādināt mums par pagātni. Izsūdzieties, pieņemiet piedošanu no Tēva – un esiet veseli!

IRINA BELOVA-SMORŽA

https://healingrooms.at.ua/

© No krievu valodas tulkojusi Inga Krūmiņa.


Turpinājums sekos

 
Dziedināšanas Istabas Rīgā Starptautiskā Healing Rooms Asociācijas (IAHR, Spokane, USA) dalībniece
aicina visus, kas vēlas pievienoties dziedināšanas kalpošanai sestdien 10. decembrī Rīgā, Lāčplēša ielā 22, 3. stāvā, plkst. 16:00

https://healingrooms.com/
https://gaismapasaulei.lv/22-dziedinasanas-istabas/

Pasūtiet Ирина Белова-Сморж „Выздороветь и остаться в живых” grāmatu pa tālr. 27175728 vai E- pastu: gaisma.j@inbox.lv

 


Komentāri (21)  |  2011-12-06 22:24  |  Skatīts: 4105x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
lawson* - 2019-12-05 07:20
Vai jūs meklējat līdzekļus, lai nomaksātu kredītus un parādus? {lawsonsmithloan24@gmail.com
} Ir šeit, lai izbeigtu jūsu finanšu problēmas. Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus (individuālais aizdevums, komerciālais aizdevums utt.). Mēs izsniedzam aizdevumu ar procentu likmi 2%. Ieinteresētajiem pretendentiem vajadzētu sazināties ar mums pa e-pastu: lawsonsmithloan24@gmail.com


Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo pieteikuma veidlapu:
- pilns vārds:
- Nepieciešamā aizdevuma summa:
- Aizdevuma ilgums:
- Aizdevuma mērķis:
- Pilsēta valsts:
- Telefons:
- Kā Jūs uzzinājāt par mums:

Ja esat ieinteresēts saņemt aizdevumu, lūdzu, rakstiet mums, izmantojot aizdevuma prasību. Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: lawsonsmithloan24@gmail.com

Mrs Christy Walton* - 2020-04-30 05:18
Vai jums ir nepieciešams aizdevums? Vai jūs meklējāt, kur saņemt aizdevumu? Vai jūs mēģinājāt saņemt jebkāda veida aizdevumu? pēc tam piesakieties tūlīt? ( christywalton355@gmail.com ), ja vēlaties saņemt aizdevumu par pieņemamu cenu. Šeit tiek piedāvāts aizdevums ar ļoti zemu procentu likmi - 2%. Sazinieties ar mums tagad, ja jūs interesē.

albaker* - 2020-05-01 10:34
LABA DIENA MANI Andoras cilvēki
MANA PĀRBAUDE, KĀ SAŅEMU AIZDEVUMU NOPIRKT MĀJU NO ĪSTA UN ĪSTA AIZDEVUMA UZŅĒMUMA, KAS SAZINĀTS ALBAKER AIZDEVUMA SABIEDRĪBAI, ŠODIEN Esmu ĻOTI LAIMĪGA UN
DIEVA BLESS ALBAKER AIZDEVUMA FIRMA

Mans vārds ir maria, es esmu no Andoras, es meklēju
īsta aizdevumu kompānija pēdējos 5 mēnešus, lai nopirktu māju visu, ko ieguvu
bija liels skaits izkrāpšanu, kas lika man viņiem uzticēties un beigās
dienā viņi paņēma manu naudu, neko pretī nedodot, visu ceru
tika pazaudēts, es apjuku un satraucos, es nekad negribēju
kaut ko darīt ar aizdevumu kompānijām internetā, tāpēc es devos uz
aizņemies naudu no drauga, es viņai izstāstīju visu notikušo un viņa
teica, ka viņa man var palīdzēt
viņa zina aizdevumu kompāniju, kas var man palīdzēt ar jebkuru aizdevuma summu
man vajadzēja ar ļoti zemu 2% procentu likmi, ka viņa tikko ieguva
aizdevumu no viņiem, viņa mani vadīja, kā pieteikties aizdevumam, es to arī izdarīju
tāpat kā viņa man teica, es pieteicos kopā ar viņiem pa e-pastu:
albakerloanfirm@gmail.com, es nekad
ticēju, bet es mēģināju, un par lielāko pārsteigumu es saņēmu aizdevumu
24 stundu laikā es nespēju noticēt,
Es atkal esmu laimīga un bagāta, un pateicos Dievam, ka šāds aizdevums
tādi uzņēmumi joprojām pastāv pēc šīm izkrāpšanām visur,
lūdzu, iesaku visiem e-pasta adreses lietotājiem, kuriem nepieciešams aizdevums
(albakerloanfirm@gmail.com) viņi nekad jūs nepievils, un
jūsu dzīve mainīsies tāpat kā mana. Ātri sazinieties
(albakerloanfirm@gmail.com) šodien un saņemiet
savu aizdevumu no viņiem, Dievs svētī ALBAKER aizdevuma FIRM viņu patieso aizdevuma piedāvājumu.
 Pārliecinieties, ka sazinieties ar ALBAKER LOAN FIRM, lai saņemtu savu aizdevumu, jo es veiksmīgi saņēmu savu aizdevumu no šī uzņēmuma bez stresa. Apmeklējiet viņu e-pastu (albakerloanfirm@gmail.com)

Mr mark* - 2020-08-09 22:44
Labdien, paldies Markam Viljamsam, kurš aizdeva man aizdevumu, lai šodien glābtu mana slimā bērna dzīvību, lūdzu, ikvienu, ja jums ir nepieciešams steidzams aizdevuma e-pasts: markwilliamstrustfirm@gmail.com

egita* - 2020-10-11 20:05
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-10-12 16:55
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-10-13 16:24
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-14 15:18
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com


egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

egita* - 2020-11-30 03:25
Kredits Piedavat aizdevumus starp ipaši no 2000€ lidz 500.000€ .
esmu cilveks ar labu moralo raksturu, kas palidz cilvekiem, kam
nepieciešama naudas visas pasaules valstis, jo no maniem finanšu
aizdevumi. Tatad, ja jums ir nepieciešams kredits, lai iegadatos
Automašinu, Motociklu ...vai atjaunot jusu dzive , jus meklejat
aizdevumu vai nu atjaunot savu darbibu vai nu istenot projektu, vai
jus nopirkt dzivokli, es esmu persona, kas sniedz aizdevumus sakot no
2.000€ lidz 500.000€ jums var atmaksat vairak neka 1 lidz 15 gadiem uz
visam personam, kuras var izpildit nosacijumus. Mans procentu likme ir
3% gada. Sazinieties ar mani, ja jus interese . E-pasts :
egita.maleckae1@gmail.com

Wendy* - 2022-11-27 17:54


I was left in shock and depression after being deceived by bitfinex investment where I lost about $895,000 USDT of my entire life savings which I was planning to get a company after my retirement as life investment for my kids but this nitwits stole it from me. However after weeks of my depression I finally met WZARDGARRYSPEEDHACK@GMAIL.COM through a close friend referral and he got back all my stolen assets instantly without hassle or hidden fees. He’s the only real deal out here as I’ve tried many but they failed. He was my final and last hope. I’m grateful Mr GARRY HACK delivered. Get in touch with him now!!!! E-mail: wzardgarryspeedhack@gmail.com WhatsApp: +1 928 534 9618 website:https://wzardgarryspeedhac.wixsite.com/my-site-1


- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ