Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Dieva bērni


Jaunā laika cilvēki satricinās tautas – ik dienu radot uz zemes debesu valstību

Ryan Wyatt

 

Pestīšana nav tas, ko mēs domājam

 

Jēzus Kristus nenāca uz zemi kā cilvēks vienkārši tāpēc, lai cilvēki varētu atdzimt un kādu dienu pēc savas nāves doties uz debesīm. Šāda doma ir ļoti vienkāršota evaņģēlija versija. Evaņģēlijs, ko daudzi no mums dzirdēja mūsu pestīšanas brīdī droši vien izklausījās līdzīgi kā, „vienkārši atdodiet savu sirdi Jēzum, lasiet Bībeli katru dienu un esiet uzticīgi savai vietējai baznīcai.” Tāds noteikti nebija tas evaņģēlijs, ko sludināja Jēzus. Daudzi cilvēki domā, ka tagad viņiem ir autobusa biļete uz debesīm un, kad pienāks nāves mirklis, viņiem būs nodrošināta vieta transporta līdzeklī, kas iet uz debesīm.

 

Dieva ideja par pestīšanu neietver tikai iespēju kādu dienu doties uz debesīm, bet drīzāk tikt glābtiem tiktāl, lai jau šodien uz zemes radītu Dieva valstību. Tāds bija Ādama sākotnējās pilnvaras, uz kurām viņš zaudēja tiesības nepaklausot Dievam Ēdenes dārzā. Es domāju, ka Jēzus runāja nopietni Mateja 6: 10, kad Viņš mūs aicināja lūgt, „Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”

 

Jaunā laika cilvēku modelis

 

Jēzus Kristus tika sūtīts un ar savu dzīvi rādīja, kas ir iespējams un pieejams mums kā ticīgajiem. Jēzus ikdienā vadījās pēc Dieva balss, ko viņš labi pazina. Viņš nonesa savu valstību (pārdabisko debesu valstību) uz zemes ar brīnumu, zīmju un parādību palīdzību, kas Viņam sekoja.

 

Jēzus nāca, lai radītu jauna laika cilvēkus uz zemes un lai tiem atjaunotu Dieva valstību. Šos jaunā laika cilvēkus veido atlikušie aizmirstībā grimstošie ļaudis, kuri mīl Dievu un kuri caur tuvību ar Viņu, iznīcina velna darbus un katru dienu nones uz zemes Dieva valstību. Šie jaunā laika cilvēki sevī nes Dieva DNS, un viņiem piemīt pilnvaras, kas sākotnēji bija dotas Ādamam – piepildīt zemi ar Dieva slavu.

 

Ādams bija pirmais prototips visai cilvēcei. Kad Ādams dārzā ļāvās grēkam un atteicās no morāles principiem, viņš sagrāva visu cilvēku morāli, kas sekoja pēc viņa, jo tie visi ir cēlušies no Ādama. Bībele cilvēci iedala divās kategorijās – Ādamā un Jēzū. 1 Korintiešiem 15: 45 ir teikts: „Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks. Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, - pēdējais Ādams par dzīvu darītāju Garu.”

 

Šī rakstu vieta nozīmē, ka Jēzus Kristus nāca kā „pēdējais Ādams”, jo kā pirmais Ādams Jēzus būtu jaunas paaudzes prototips. Jēzus radīja uz zemes jaunā laika cilvēku, kas sevī nesa Dieva DNS un iemantoja pilnvaras, kas sākotnēji bija izsniegtas Ādamam.

 

Sātans krita panikā

 

Kad piedzima Jēzus, sātans krita panikā, jo pēkšņi viņš redzēja vēl vienu pilnīgu cilvēku uz zemes, gluži tāpat, kā bija ar Ādamu pirms krišanas. Vai Jēzus varētu radīt jaunu cilvēku veidu, kas uz zemes turpinātu to, ko Dievs nolicis? Es domāju, ka sātans skatoties uz šo situāciju droši vien prātoja, kā tas varētu notikt, jo uz zemes nav perfekta sieviete, kas varētu dot dzīvību jauna laika cilvēkam. Tomēr sātans krita panikā un nekavējoties izlēma, ka Jēzus jānogalina. Sātans darbojās caur Hērodu, liekot viņam nogalināt visus zēnus, kas jaunāki par diviem gadiem, tā cerot, ka atņems dzīvību Jēzum un apturēs jaunā laika cilvēku rašanos (Mateja 2: 16).

 

Taču sātans nezināja, ka Jēzum nebija nolūks radīt jauna laika cilvēku tiešā nozīmē. 1 Korintiešiem 2: 7- 8 lasām: „Bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā.

 To nav atzinis neviens no šīs pasaules valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu.”

 

Sātans precīzi iekļāvās Dieva plānā sizdams Jēzu krustā. Dieva plāns ietvēra Jēzus krustā sišanu, augšāmcelšanos no mirušajiem un kļūšanu par dzīvu darītāju garu (1 Korintiešiem 15: 45), lai garā dotu dzīvību jaunā laika cilvēkiem. Dievs deva iespēju cilvēcei piedzimt otrreiz, no augšienes.

 

Kā jau minēju, Dievam nebija nodoma radīt jaunā laika cilvēku, bet drīzāk iemājot ļaužu sirdīs, tādējādi, padarot tos atšķirīgus no citiem cilvēkiem, kas jebkad staigās pa zemes virsu. Cilvēkiem būtu dota iespēja piedzimt otrreiz, bet šoreiz viņi piedzimtu no augšienes, garā, un viņiem būtu Dieva DNS.

 

Jaunā laika cilvēka radīšana

 

Jēzus nodefinēja savu zemes mērķi Jāņa 12: 23 – 24: „Bet Jēzus atbild viņiem: „Ir pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts.

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.”

 

Jēzus salīdzina sevi ar kviešu graudu. Viņš saka, ka, ja kviešu grauds kritīs zemē un mirs, tad tas radīs daudz vairāk kviešu graudus, tāpat kā pirmais grauds. Jēzus nomira un piecēlās no mirušajiem, lai varētu radīt jauna laika cilvēkus, kas būtu tādi paši kā Viņš.

 

Jēzus ir „pirmdzimtais starp mirušajiem”, kā teikts Kolosiešiem 1: 18. „Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem, lai starp mirušajiem būtu pats pirmais.”

 

Jēzus ir jaunā laika pārstāvis. Nomirstot un pieceļoties no mirušajiem, Jēzus kļuva par prototipu jaunā laika cilvēkiem, kas būtu tieši tādi paši kā Viņš. Romiešiem 8: 29 stāv rakstīts: „Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā.”

 

Dzimis no Dieva

 

Otrreiz dzimuši ticīgie ir Jēzus brāļi un paša Dieva bērni. Skaidrāk izsakoties, mēs neesam Dievs, bet Dieva dēli. Ja jūs piedzimstat atkārtoti, jūs ne tikai kļūstat par Dieva bērniem, bet jūs burtiskā nozīmē piedzimstat no Dieva, un jūs nesat Viņa DNS sevī.

 

1 Jāņa 3: 9 ir teikts, ka jūs burtiskā nozīmē nesat Dieva sēklu sevī: „Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis.” Turklāt 1 Pētera 1: 23 vēsta, ka: „Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.”

 

 

 

Kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē

 

Jēzus Dieva vārdā skaidri apgalvo, ka mēs darīsim lielākus darbus kā Viņš (Jāņa 14: 12). Bībele 1 Jāņa 4: 17 arī apgalvo, ka: „jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē.”

 

Ja mums jābūt tādiem šinī pasaulē, kāds Viņš ir pašreiz un ja mums jādara lielāki darbi par Viņu, tad paskatīsimies, kā Jēzus dzīvoja. Jāņa 3: 13 Jēzus saka: „Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls.”

 

Viens no veidiem, kā interpretēt šo rakstu vietu, varētu būt, ka neviens nav uzkāpis debesīs vai nevar būt debesīs, ja vien viņš nav nācis no debesīm. Stāvēdams uz zemes pretī Nikodēmam, Jēzus saka, ka šajā brīdī Viņš ir arī debesīs. Kā gan Jēzus varētu būt uz zemes Nikodēma priekšā un tajā pašā laikā debesīs? Viņš to apgalvoja kā faktu, jo Viņš nāca no debesīm. Fakts, ka Jēzus nāca no debesīm deva Viņam tiesības atrasties debesīs tajā pašā laikā atrodoties arī uz zemes kā cilvēkam.

 

Tāpat kā pirmais cilvēks Ādams pirms krišanas dzīvoja divās valstībās vienlaicīgi vienotā sasaitē ar Dievu, tāpat pašlaik Jēzus apgalvo, ka Viņš dzīvo divās valstībās vienlaicīgi kā pēdējais Ādams. Jēzus nāve un augšāmcelšanās nodrošināja mūs ar iespēju piedzimt no augšienes un kļūt par debesu valstības iedzīvotājiem. Mēs esam ar Jēzu debesu valstībā pat vēl atrodoties šajā pasaulē tāpēc, ka piedzimām no augšienes. Mums arī ir pieeja dievišķajām vietām tāpat, kā Jēzum, kad Viņš staigāja pa zemes virsu.

 

Mēs esam vārti uz debesīm šajā pasaulē

 

1 Mozus 28 mēs lasām par situāciju, kur Jēkabs saskārās ar atvērtām debesīm. Viņš nolika sev pagalvī akmeni, lai izgulētu nakti un redzēja, kā uz zemes bija izslietas kāpnes, kas stiepās debesīs. Viņš redzēja, kā eņģeļi kāpa pa tām augšup un lejup un, ka to augšgalā stāvēja Tas Kungs. Jēkabs atguvās no notikušā un brīnījās, cik bijājama bijā tā vieta un apgalvoja, ka tā ir Dieva nams un debesu vārti.

 

Kā Jēkabs apraksta Dieva namu? Viņš to apraksta, kā vietu, kur debesu vārti ir atvērti, eņģeļi kāpj augšup un lejup un Dievs skatās ar vērīgu skatienu. Pēc Jēkaba vārdiem, Dieva nams ir apbrīnojama vieta. Kur ir Dieva nams šodien, kur ir atvērtas debesis? Bībele saka, ka jūs esat Svētā gara mājoklis (1 Korintiešiem 6: 19).

 

Kur ir debesu vārti šodien? Atbildi lasām Jāņa 1: 51: „Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs redzēsit debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu.”

 

Šajā rakstu vietā Jēzus saka, ka debesis ir atvērtas uz Viņu un ka eņģeļi uzkāpj un nokāpj uz Viņu. Jēzus saka mums, ka tagad Viņš ir kāpnes uz debesīm, kādas Jēkabs redzēja tajā naktī. Jēzus apgalvo, ka Viņš ir vārti uz debesīm šeit uz zemes.

 

Es uzskatu, ka viena no lielākajām Bībeles patiesībām, kas izraisīs sprādzienu pēdējo laiku cilvēku sirdīs, ir meklējama Kolosiešiem 1: 27: „Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība.”

 

Dievs mēģina mūs aizvest tādā vietā, kur mēs saprastu, kas mēs patiesībā esam. Baznīca piedzīvo identitātes krīzi. Kad Dieva tauta apzināsies, ka Jēzus nolūks uz zemes bija radīt jaunu cilvēku paaudzi, kas nestu Dieva DNS sevī un ik dienas nonestu uz zemes debesu valstību, mūsu dzīvei parādīsies mērķis. Kad Dieva tauta apzināsies savu identitāti kā Dieva bērni (kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam), tad baznīca sāks saviļņot nācijas ar Dieva spēka palīdzību.

 

Mēs esam Tā Kunga nams, kur debesis ir atvērtas, un mēs esam vārti, kas savieno zemi ar debesīm, jo Jēzus Kristus dzīvo mūsos.

 

Kad mēs apjautīsim, ka vislielākā atmoda, kas jebkad skārusi pasauli, mīt mūsos un katrā atdzimušajā kristietī, tad mēs piepildīsim vārdus „lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī uz zemes.”

 

Komentāri (0)  |  2011-06-16 19:48  |  Skatīts: 3602x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ