Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Audience pie mūsu Kunga un Ķēniņa


 Bobijs Konners
2013. gada 12. septembris.Gatavojieties cīņai! Patiesās lūgšanas tricinās zemi!

Patiesa lūgšana nav reliģiozs, smags darbs, vai sauss bezjēdzīgs pienākums, bet ir sajūsma. Patiesa lūgšana, patiesībā, ir audience pie Tā Kunga! Katrs no mums var, un mums ir jāiet Debesu Troņa priekšā ar mūsu lūgumu. Mēs varam iet ar pilnu pārliecību, ka mūsu lūgšanas tiks izdzirdētas, un ka Visuvarošais Dievs atbildēs uz tām (sk. 1. Jāņa 5: 14- 15). Lūdziet ar ticību, zinot, ka jūs saņemsiet to, ko lūdzat – tādu apsolījumu deva Pats Jēzus Kristus Marka evaņģēlija 11: 23- 24:

Jo patiesi Es jums saku: ja kāds šim kalnam teiks: celies un meties jūrā! - un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas arī notiks. 
Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs to saņemsiet, tad tas jums arī būs
.”

Nesen Dieva Gars man teica: „Man priekš jums ir laba ziņa, pastāsti to Dieva tautai!”. No šī dievišķā paziņojuma mans gars iedziedājās Svētās gaidās. Biju vēl vairāk iedvesmots no vārdiem, ko Dievs pateica: „Es gatavojos atbildēt uz Pāvila lūgšanām, kas pierakstītas vēstulē Kolosiešiem!”

Labā Ziņa- Dzīvs Spēks!

Šīs izcilās lūgšanas vēstulē Kolosiešiem 1: 6- 12 izpēte:

„…kas atnācis pie jums. Pa visu pasauli tas nes augļus un izplatās arvien tālāk tāpat, kā tas notika starp jums kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt par Dieva žēlastību un pa īstam sapratāt, kāda tā ir.

Jūs par to uzzinājāt no Epafras, mūsu mīļotā brāļa, padevīgā Kristus kalpa mūsu visu vidū.

Viņš pastāstīja mums arī par jūsu mīlestību, ko saņēmāt no Svētā Gara.

Šī iemesla dēļ, kopš tās dienas, kad par to dzirdējām, mēs arī neesam pārstājuši lūgties par jums un lūgt, lai jūs piepildītos ar Viņa gribas izzināšanu, visādu gudrību un sapratni, ko nes jums Svētais Gars.

Lai uzvestos tā, lai būtu Dieva cienīgi, un izpatiktu Viņam visādi, lai visi jūsu labie darbi nestu augļus, lai pieaugtu jūsu Dieva atziņa,

Saskaņā ar Viņa vareno spēku, un lai jums tiktu dāvāta pacietība un panesamība,

Lai priecīgi jūs nestu priekšā Tēvam pateicību, Kas dāvājis jums iespēju saņemt savu daļu pie svēto mantojuma gaismā”. ( tulkots no teksta, no mūsdienīgā Bībeles tulkojuma krievu valodā-tulk. piez.)

Mīļotie, šī lūgšana piepildīsies pavisam drīz, ļoti drīz mums ir jāsavienojas ar Pāvilu un karsti jālūdzas, apstiprinot, ka šie apsolījumi tiks īstenoti mūsu dzīvē un mūsu tuvinieku dzīvēs. Mums ir jālūdzas tā, kā nekad agrāk!

Šī lūgšana runā par Deviņiem Apsolījumiem un Deviņiem Izrāvieniem.

Kas tieši notiek, kad mēs lūdzamies? Te atrodas deviņi apsolījumi, kas doti šajā brīnišķīgajā lūgšanā vēstulē Kolosiešiem 1. nodaļā.

Mēs:

Tiksim piepildīti :

  • ar dziļu un skaidru Dieva gribas izpratni,
  • ar garīgu gudrību, kas attiecas uz Dieva ceļiem un mērķiem,
  • sapratni un spēju atšķirt garīgas lietas
  • spēju staigāt un dzīvot ticībā tā, kā tas patīk mūsu Kungam
  • nesīsim augļus ikvienā labā darbā
  • nelokāmi arvien pieaugsim Dievatziņā
  • būsim gaisma un
  • būsim nostiprināti ar visādu spēku pacietībā un izturībā, un priekā

Pateicieties Tēvam, jo jums ir tiesības uz mantojumu!

Es aicinu jūs lūgt, meklēt, klauvēt un turpināt lūgt, meklēt, klauvēt, lai viss uzskaitītais tiktu piepildīts.

Kam mums vajadzīgs šis dzīvais spēks? Tam, lai mēs varam atnest Dieva Valstību katrā sabiedrības dzīves aspektā un katrā zemeslodes stūrītī!

Stratēģiskā lūgšana: Ticēt un stingri stāvēt!

Ir svarīgi, mīļotie, ka mēs ne tikai lūdzamies, bet arī ieņemam stingru nostāju lūgšanas laikā. Šī pozīcija ieņem vietu prāta kaujas laukā. Mums ir jāatjauno mūsu prāti, jāpieņem stingri lēmumi un jāuzzīmē līnija smiltīs, paziņojot, kā pasludināja Mārtiņš Luters: „Te es stāvu!”.

Citiem vārdiem, mums ir jāizlemj nepaklupt aiz jucekļa, kas ir šķietamās bezizejas situācijas, kā ticīgiem cilvēkiem, nevis kā neticīgiem. Mums ir jāstaigā kopā ar Mērķa Dievu, Dieva doto Mērķi un dievišķā aicinājuma Dievu, nevis ar mūsu personīgo uzdevumiem un mērķiem. Mums nav jābūt neprātīgiem, apjukušiem, nenopietniem, vai jānovērš uzmanība pēdējā laikā; gluži otrādi- mēs varam un mums ir jāatklāj noteiktas norādes no Dieva katru minūti, katru dienu.

Vēstulē Efeziešiem 5: 15- 17 (mūsdienīgajā tulkojumā) Pāvils dod mums skarbu brīdinājumu:

Esiet, taču, uzmanīgi veidā, kādā dzīvojat. Nerīkojieties kā neprātīgi, esiet prātīgi, kā tie, kas izmanto katru iespēju darīt labu, jo laiks tagad nav labs. Tad, neesiet muļķi, bet izziniet, kāda ir Dieva griba”.

Kad atklāj, ka esi pieņēmis no ienaidnieka apjukumu, šaubas un nepārliecinātību sevī, tad paņem šos Dieva apsolījumus ticībā, lūdzies patiesi, kā Pāvils lūdzās vēstules Kolosiešiem 1. nodaļā, un tu varēsi būt pārliecināts, ka Dievs vada un piedāvā noteiktas patiesības mūsu dzīvē: mēs tiksim stiprināti ar Gaismu.

Lūgšanas ienaidnieks- miesīgais saprāts.

Mēs varam būt augsti mācīti, biznesa guru, kulturāli, labi staigāt uz papēžiem, labi braukt, vai būt zinoši daudzos jautājumos, bet mūsu miesīgā domāšana un dabiskā izpratne vien nav laba. Patiesībā, „miesas domas… ir nāve”. Romiešiem 8: 6-8 (mūsdienīgajā tulkojumā krievu valodā)  teikts:

Prātu, ko vada grēcīgā miesa, galu galā sasniedz nāve; prāts, ko vada Gars, iegūst dzīvību un mieru.

Kāpēc tā? Tāpēc, ka, ja cilvēka prātu vada viņa grēcīgā daba, tad šis cilvēks ir pret Dievu, jo viņš negrib un nevar pakļauties Dieva likumam.

Un tie, kas pakļaujas savai grēcīgajai dabai, nevar patikt Dievam”.

Kad mēs lūdzamies, ticam un stingri stāvam uz kājām, mums savās sirdīs ir jānosaka, kas mūs pašus paceļ pret Dievu (2. Korintiešiem 10: 5) un jāizvēlas sekot Dieva ceļam, neskatoties ne uz ko, neatkarīgi no cenas. Dievs mums apsola, ka tad, kad mēs lūdzamies, ticam un ieņemam stingru nostāju, mēs nesīsim Viņa Gaismu un saņemsim savu izrāvienu!

Lūgšana Rezultāts: Kristus Gudrībā.

Nehemijas grāmatas 9: 20, Tas Kungs saka:

Tu devi Savu labo Garu, lai viņus mācītu, un Savu mannu Tu neatrāvi no viņu mutes, un Tu devi viņiem ūdeni viņu slāpēs.”

Psalmu grāmatā 32: 8, Dievs no jauna apsola:

„[Dievs saka: ] „"Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.” ( krievu valodā- Es došu tev saprātu un izvedīšu tevi uz ceļa, pa kuru tev jāstaigā, Es Esmu tava acs un tava apsardze- tulk. piez.)

Svētais Gars atklās patieso taisnību, dos stingrumu noturēties, vadīs, dos precīzu virzienu, kad mēs meklēsim Viņu un gaidīsim Viņa norādes. Izskatīsim Jāņa evaņģēlija 16: 13 ( mūsdienīgais tulkojums; no krievu valodas)

Kad atnāks Viņš, Patiesības Gars, tas noliks jūs uz patiesā ceļa, jo ne no Sevis Viņš runās, bet tikai par to, ko izdzirdēs, un paziņos to jums par to, kas notiks nākotnē”.

Šī pēdējā frāze ir ļoti nozīmīga šai dienai: „…un paziņos to jums par to, kas notiks nākotnē”. Visa pasaule, šķiet, tiecas iegūt šo atklāsmi, jautājot: „Kas mūs sagaida nākotnē?” Kā Kristus sekotājiem, mums ir atbilde:Tomēr, visās šinīs lietās mēs svinam uzvaru, pateicoties Dievam, Kas mūs mīl…” (Rom. 8: 37; mūsdienīgais Bībeles tulkojums krievu valodā- tulk. piez.)

Pats Kristus, Kas dzīvo mūsos, ir Gudrība, ko Dievs piedāvā mums (sk. Jēkaba 1: 5). Dievs virzīs mūs, kad mēs samierināmies un sekojam Viņam, atsakoties balstīties uz mūsu pašu personīgo cilvēcisko saprašanu, turoties pie Viņa Vārda un Viņa apsolījumiem.

No Taviem Vārdiem nāk gaisma un apgaismo visvienkāršākos cilvēku (Psalmi 119: 130- mūsdienīgais Bībeles tulkojums krievu valodā- tulk. piez.)

Dārgais ticīgais, lūdzieties, lūdzieties un stingri turieties uz kājām, - un jūs ieraudzīsiet izrāvienu un būsiet spēcināti un stiprināti novākt ražu! Jums ir audience pie ķēniņa!

Āmen!

Bobby Conner „Eagles View Ministries”

Avots: https://outpouring.ru/news/2013-09-17-6502

No krievu valodas tulkojusi Inga Krūmiņa

 

 

 

 

 

Komentāri (0)  |  2013-10-13 07:35  |  Skatīts: 1575x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ