Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Sapņošanas svarIgums


Galvenais sapņu audējs mums sūta savus sapņus

James Goll

 

Dievs ir galvenais sapņu audējs. Caur sapņiem Dievs ar mums komunicējas, attiecībā uz mūsu likteni tāpat, kā mūsu ģimenes likteņiem, mūsu tautu un pasauli. Daudzi cilvēki šodien, it īpaši rietumu kultūrās, neatzīst, ka Dievs var runāt uz viņiem šādā veidā, jo mūslaiku skeptiskā sabiedrība ir noskaņojusi viņus ignorēt sapņu valodu. Mūsu paaudzē Dievs mūs atkal apvieno ar mūsu garīgā mantojuma svarīgu satāvdaļu.

 

Debesu valoda

 

Vairāk kā 200 reizes raksti atsaucas uz sapņiem un vīzijām un vairāk kā 300 rakstu vietas atsaucas uz eņģeļiem. Dievs ir pārdabisks un Viņš komunicējas ar cilvēkiem pārdabiskos veidos.

 

Kas ir sapnis?

Sapnis ir domu, attēlu un emociju virkne, kas parādās mūsu prātos miega laikā. Dažreiz tie runā bez aplinkiem, bet pārsvarā tā tomēr nav. Gadījumā, ja sapņi ir Svētā Gara iedvesmoti, tad bieži ir nepieciešama uzmanīga interpretācija, jo šādi sapņi tiecas būt simboliski savā raksturā. Citiem vārdiem sakot, tāpat kā Jēzus izteiktās līdzības, sapņu nozīme dažreiz ir apslēpta.

 

Marka 4: 10 – 13: „Un, kad Viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem divpadsmit bija pie Viņa, Viņam vaicāja par līdzībām.

Un Viņš uz tiem sacīja: „Jums ir dots Dieva valstības noslēpums; bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās,

Ka tie redzēdami redz un nenomana un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu.”

Un Viņš uz tiem saka: „Jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības?””

 

Jēzus mācīja ar līdzību un noslēpumu palīdzību, nevis turot cilvēkus tumsībā, bet vairojot apetīti tiem, kuri bija patiesi izslāpuši pēc patiesības. Viņš gribēja tos ieinteresēt, lai tie tiektos uzzināt vairāk. Viņam patīk process, kad mēs tiekam piesaistīti ar atklāsmju palīdzību ar mērķi mūs „ievilkt” tieši Viņa sirdī.

 

Sapņos un vīzijās bieži tiek izmantota līdzības. Kā līdzības, sapņi ir noslēpumi, ko nepieciešams uzmanīgi atšifrēt. Sapņi ir noslēpumainā debesu valoda.

 

Marka 4: 22 – 25 ir teikts: „„Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms.

Ja kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird.”

Un Viņš tiem sacīja: „Ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt.

Jo, kam ir, tam dos; un, kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir.””

 

 

Lietas ir apslēptas dievišķam mērķim: mērķim tikt atbrīvotiem. Dievs jums atklās noslēpumus. Lietas, kuras jūs sākumā nevarēsiet aptvert un saprast. Bet, ja jūs turpināsiet ceļojumu un saņemsiet gudrības un atklāsmes garu, tad jūs uzzināsiet, kā saprast noslēpumus un mīklas.

 

Mums jābūt uzmanīgiem. Klausīšanās daudzējādā ziņā ir zudusi māksla, bet tā ir nepieciešama prasme, kura mums jāapgūst, ja gribam saprast sapņu valodu.

 

Pamatots Dieva Vārdā

 

Staigāšana Gara pārpilnībā ir kā burāšana. Mums jāmācās, kā uzvilkt buru, lai noķertu vēju un lai varētu baudīt vēja vadību. Tāpat ir arī ar Svētā Gara vadību. Mums vajag enkuru, ko nomest blakus laivai, par kuru kalpo Dieva vārds. Dažreiz mums jāiebrauc ostā un jāizmet enkurs, jāatpūšas, jāapcer Dieva vārds un jāuzņem enerģija. Bet ir arī brīži, kad jāuzvelk enkurs (jūs nesat Dieva vārdu sev līdzi), jāuzvelk bura, jānotver vējš un jādodas, kur Svētais Gars jūs ved. Enkurs, Dieva vārds, ir tas, kas balsta mūs un kalpo mums par stabilu pamatu.

 

4 Mozus ir teikts: „Un Tas Kungs sacīja: „Klausiet tagad Manus vārdus! Ja jūsu vidū ir pravietis, tad Es, Tas Kungs, viņam atklājos vai nu parādībās, vai Es ar viņu runāju sapņos.””

 

Dievs saka, ka runās uz saviem cilvēkiem sapnī un atklāsies viņiem vīzijās. Viņš lieto šos abus līdzekļus, lai piepildītu pie mums savu prātu.

 

Ījaba 33: 14 – 18 ir teikts: „Patiesībā Dievs runā vienreiz un arī vēl otrreiz, bet to vairs ļaudis neievēro.

Sapnī, nakts parādībās, kad jo dziļš miegs nolaidies pār cilvēku, kad tas īsā snaudā iemidzis savā guļasvietā,

Tad vienumēr Viņš atver cilvēka ausi un brīdina ļaudis ar biedinājumu, apstiprina ar zīmogu, tiem iedveš bijību,

Lai cilvēku atturētu un atrautu no nodomātā ļaunā darba un īstu vīru pasargātu no lepnības un pārmērīgas pašiedomības,

Lai paglābtu viņa dvēseli no apakšzemes un viņa dzīvību no bojā ejas caur nāves zobenu vai nāves šautru.”

 

Mūsu prāti bieži ir tik nodarbināti, ka ir grūti sadzirdēt Dievu. Ja Viņš nevar notvert mūsu uzmanību mūsu nomoda stundās, Viņš runās uz mums mūsu miega stundās caur sapņiem. Mūsu Debesu Tēvs izmantos sapņus un vīzijas kā līdzekli, lai identificētu šķēršļus, kas stāv mūsu ceļā, lai piepildītu Viņa prātu.

 

Joēla 3: 1- 2: „Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības.

Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.” Sapņi un vīzijas ir svarīga sastāvdaļa, ko veido Dieva lielās mīlestības pravietojumi pēdējās dienās.

 

Trīs ebreju vārdi Vecajā Derībā

 

Trīs ļoti līdzīgi ebreju vārdi ir izmantoti Vecajā Derībā, lai atsauktos uz sapņiem. Vienalga kurš vārds ir izmantots, Vecajā Derībā tiek skaidri darīts zināms, ka Dievs ir pavēlnieks pār sapņiem. Viņš mums sūta sapņus un tādējādi mūs pārvērš sapņotājos.

 

Chalam: „likt sapņot” vai „būt sapņotājam”

Chelem: „sapņot”

Chalom: „sapņotājs”.

 

Grieķu vārdi Jaunajā Derībā

 

Onar: kopējais vārds, kas nozīmē „sapnis”. Tas apzīmē tādu sapņošanu, ko mēs visi pieredzam, kad guļam. Dievs var un izmanto šos sapņus, lai komunicētos ar parastiem cilvēkiem. Piemēram, Jāzepa sapnis par Marijas apprecēšanu, bēgšanu uz Ēģipti un atgriešanos mājās un Austrumu gudro sapņi, kuros viņi tiek aicināti neatgriezties pie Hēroda (Mateja 1 – 2 un Mateja 27: 19).

 

Enupnion: attiecas uz vīziju vai sapni, kuru saņem miegā. Enupnion uzsver pārsteiguma elementu, kuru ietver konkrētais sapnis. Tas ir tāds sapnis, kuram piemīt satrūkuma efekts, piemēram, kad pēkšņi atmostamies no sapņa un atskārstam, ka esam savādā uztraukuma stāvoklī, un sajūtas šķiet īpaši asas. (Sk. Jūdas 1: 8, 10).

 

Ieskats vēsturē

 

Uzskats, ka Svētā Gara dāvanas ir beigušās, ir nodarījis lielu kaitējumu baznīcai. Šis uzskats pauž, ka Svētā gara dāvanas beidzās, kad noslēdzās Svēto rakstu kanoni vai kad nomira pēdējie apustuļi. Labā ziņa ir tāda, ka Vēstulē ebrejiem ir teikts, ka Jēzus Kristus ir tāds pats vakar, šodien un vienmēr. Īstenībā nepatiesā doktrīna, kas apgalvo, ka Svētā Gara dāvanas ir beigušās, apstāsies, jo Dieva Vārds saka: „Es izliešu savu Garu pār visu miesu.”

 

Ko Dievs darīja tad, to Viņš dara arī šodien un turpinās to darīt vienmēr. Sapņu valoda ir gadsimtu valoda. Šādā veidā Dievs ienāk mūsu dzīvē, iekļūst mūsu problēmu zonās un vienkārši tuvojas, lai parunātu ar mums.

 

Agrīnie baznīcas tēvi

 

Liela daļa darbu, ko sarakstījuši baznīcas tēvi par sapņiem un vīzijām tikai nesen ir pārtulkoti angļu valodā un, tādējādi, ir tikuši ignorēti pagātnē.

 

Indijas Toms saņēma instrukcijas savos sapņos. Polikarps saņēma vīziju par savu mocekļa dzīvi.

 

Irinejam bija gudra izpratne par sapņiem. Klements uzskatīja, ka sapņi nāk no dvēseles dzīlēm.

 

Tertuliāns veltīja sapņiem astoņas nodaļas savos rakstos.

 

Gregors no Nisas runāja par sapņu nozīmi un lomu.

 

Jānis Hrizostoms, tas, kurš tika dēvēts par Zeltamuti, tāpēc, ka viņam bija oratora dāvana, sauca sapņus par atklāsmju avotu.

 

Konstantīns saņēma norādījumus sapnī, kas attiecas uz dievišķo zīmi, ka viņam jāiesaistās cīņā.

 

Terēzes Lisjē dzīve mainījās ar sapņa palīdzību.

Džons Ņūtons, vergu tirgotājs, apstājās savos ceļos, dzīvesveidā un profesijā, jo Dievs viņam sūtīja sapni. Viņš tik ļoti izmainījās, ka laika gaitā kļuva par Anglijas karaļa kapelānu. Viņš uzrakstīja himnu, kas iespējams ir viena no vislieliskākajām visu laiku protestantu himnām „Apbrīnojamā žēlastība” (Amazing Grace).

 

Abrahams Linkolns

 

Ir teikts, ka Abrahams Linkolns saņēma sapni, kurā viņš redzēja sevi kā prezidentu. Kādu iespaidu tas atstāju uz viņu? Varbūt šis sapnis tika lietots, lai palīdzētu viņam sagatavoties satikties ar Radītāju.

 

A. J. Gordons

 

Nākamais sapnis, kas ietekmēja vīru, kurš vēlāk kļuva par vienu no lielākajiem sludinātajiem Amerikā. Mūsdienās Bostonā viņa vārdā ir nodēvēts seminārs, kuru sauc par „Gordona Konvela Semināru”. A. J. Gordons, slavens baptistu mācītājs no Bostonas, stāstīja sapni, kas radikāli izmainīja viņa kalpošanu, lai gan nekad iepriekš viņš sapņiem nebija pievērsis uzmanību.

 

„Es atrados kancelē draudzes priekšā gatavs sākt dievkalpojumu, kad ienāca kāds svešinieks un sāka lēnām virzīties pa eju, it kā ar acīm klusi vaicājot, vai kāds neiedos viņam apsēsties. Ejas pusceļā kāds kungs piecēlās un piedāvāja viņam vietu baznīcas solā, ko svešinieks klusi pieņēma.

 

Sākoties dievkalpojumam, manu uzmanību piesaistīja šis klausītājs. Es pie sevis visu laiku atkārtoju: „Kas gan varētu būt šis svešinieks?” Pēc dievkalpojuma beigām, viesis bija aizgājis pirms es paguvu viņu sastapt. Tomēr kungs, kurš bija sēdējis viņam blakus, vēl uzkavējās. Es viņam vaicāju: „Vai jūs varat pateikt, kas bija tas svešinieks, kurš šorīt sēdēja jums blakus solā?” It kā tas būtu pats par sevi saprotams, viņš atbildēja: „Vai tad jūs nepazīstat to vīru? Tas bija Jēzus no Nācaretes.””

 

Sapnis kalpoja par sākumu procesam, kas pilnībā izmainīja Gordona pieeju kalpošanai un ieviesa spilgtas pārmaiņas viņa draudzes locekļos. Šis sapnis ir aprakstīts viņa grāmatā „Kā Jēzus ienāca baznīcā: Mācītāja sapnis” (How Christ Came To Church: The Pastor’s Dream).

 

A. J. Gordons nekad vairs nesniedza dievkalpojumu, lai izpatiktu cilvēkiem. Viņš sludināja tā, it kā viņa klausītājs būtu Jēzus Kristus un, lai izpatiktu Viņam.

 

Sapņu saņēmējs

 

Noslēpums, kā kļūt par labu sapņotāju ir kļūt par labu saņēmēju. Dievs nesūta savus sapņus tikai ticīgajiem, bet arī tiem, kas Viņam netic, jo Viņš vēlas, lai to sirdis Viņam pievērstos.

 

Sapņi praviešiem

 

Ābrahāms (1 Mozus 15: 12 – 17)

Jēkabs (1 Mozus 28: 12; 31: 10)

Daniēls (Daniēla 7)

 

Sapņi neticīgajiem

 

Abimelehs (1 Mozus 20: 3)

Lābans (1 Mozus 31: 24)

Midiāns (Soģu 7: 13 – 14)

Faraona maizes cepējs un dzērienu devējs (1 Mozus 40: 5)

Faraons (1 Mozus 51: 7; 15 – 26)

Nebukadnēcars (Daniēla 2: 1, 4, 36)

Austrumu gudrie (Mateja 2: 12)

Pilāta sieva (Mateja 27: 19)

 

Citu ticīgo sapņi

 

Salamans (1 Ķēniņu 3: 5)

Jāzeps (Mateja 1: 20)

 

Sapņu sūtītājs

 

Katram sapņu saņēmējam ir nepieciešams, kāds, kas tos sūta. Cilvēku pieredze liecina, ka sapņus sūtīšana nāk no trīs dažādiem avotiem:

 

Dieva (2 Pētera 2: 1, Apustuļu darbi 27: 15 – 17)

Cilvēka (Ecēhiēla 13: 1 – 6, Jeremijas 23: 16)

Dēmoniem (Apustuļu darbi 16: 16 – 18)

 

Nolūks

 

Salamana pamācības 25: 2 vēstī: „Dieva gods ir kādu liet apslēpt, bet ķēniņa gods ir kādu lietu izdibināt un noskaidrot.”

 

Jūs esat karaļi un Dievs jums dod iespēju ieiet savā pilī. Viņš vēlas jums iedot atklāsmes atslēgu, lai jūs spētu kaut ko uziet. Kam ir domāti sapņi? Lai vairotu izsalkumu, jo, ja jums nākas prātot, tad ir vairāk ticams, ka jūs sapratīsiet par ko bija konkrētais sapnis.

 

Ielūgums

 

Dievam ir sapnis jūsu dzīvei, un Viņš vēlas, lai jūs to saistāt ar atklāsmes garu. Viņam ir varens plāns, un Viņš vēlas izmantot šos veidus, lai runātu ar jums. Pieņemsim, ka jūs esat Jēkabs un jūs esat redzējis sapni, kuru esat priekšlaicīgi izpļāpājis, iekļūstat visās iespējamās nepatikšanās un uzzināt ne tikai par Dieva esamību, bet arī to, kā Viņš darbojas.

 

Lai Dievs virza cilvēkus uz zemes, ka pasaule skatoties uz viņiem varētu teikt „Rau, tur nāk sapņotājs.” Mēs dzīvojam Jēzum, bet mēs arī dzīvojam, lai izplatītu Viņa klātnības smaržu lai kurp mēs ietu. Es nevēlos dzīvot parastu dzīvi, es gribu dzīvot pārdabisku dzīvi, kas liktu cilvēkiem sacīt „Kas ir tas savādais cilvēks, kas raud tuksnesī? Rau, tas ir sapņotājs.”

 

Kungs, es lūdzu Tavu žēlastību un, lai mēs piedzīvojam Tavu gudrības gars un atklāsmes. Sūti mums savus sapņus un noaud apbrīnojamu audeklu, ko pasaule varētu apskatīt.

 

Jēzus Kristus vārdā, āmen.

Komentāri (0)  |  2011-06-17 21:38  |  Skatīts: 2720x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ