Jēzus nāk drīz

 Latviski По русский In English

Dziedināšanas Istabas


Komentārs:

Dzidra* - 2019-04-05 20:54
Lūgums aizlūgt par nopietnu slimas muguras problēmu,l
ai Jēzus dziedina! Paldies!
Dzidra
 

Kas mēs esam?

     Latvijas nodaļa „Dziedināšanas istabas” ir Starptautiskās „Healing Rooms” asociācijas dalībniece, kas apvieno kristiešus no dažādām draudzēm un konfesijām.
Jēzus Kristus dzīves laikā notika dziedināšanas, zīmes un brīnumi; mēs ticam, ka ticībā Jēzum Kristum katrs cilvēks var piedzīvot Dieva dziedinošo spēku arī šodien; jo ”Viņš vakar, šodien un mūžīgi tas pats”.
Mēs esam atvērti katram cilvēkam, kuram nepieciešama fiziska, garīga vai emocionāla dziedināšana.
Mūsu moto ir vārdi no Bībeles: „…bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: neveseliem viņi uzliks rokas un tie atveseļosies.”

/Marka ev.16:17-18/

 

 Mūsu Vēsture

    Healing Rooms aizsācējs Džons G. Leiks (John G. Lake 1870-1935) ir pazīstams Dieva kalps, kura 5 gadu ilgajā kalpošanas laikā Dienvidāfrikā glābšanu ieguva vairāk kā miljons cilvēku, tika uzsāktas 625 jaunas draudzes, savu kalpošanu uzsāka 1250 sludinātāji un ir saglabājušās aptuveni 500 000 dokumentētas dziedināšanas liecības.

Pašlaik visā pasaulē darbojas vairāk nekā 50 000 apmācītu kalpotāju 3035 lokālās „Dziedināšanas Istabās” 73 valstīs, un to skaits pastāvīgi pieaug. Nepilnu 15 gadu laikā, kopš ir atsākusies „Healing Rooms” darbība ir dokumentāli fiksētas 300 000 dziedināšanas.

„Dziedināšanas istabu” mērķis ir dziedināt slimos, apmācīt kalpotājus un vienot kristiešu draudzes.

            

    Ko Tu vari sagaidīt?

 

 
-                            Dievs atbild uz Tavu vajadzību.

 

 
-                    Līdzcietības un sapratnes pilnu attieksmi.

         

-                     Apmācītu kristiešu aizlūgšanas kalpošanu.

 

-                     Palīdzību bez maksas, jo Bībelē ir rakstīts: ”Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas          dodiet ”.

                                     

 Dziedināšanas liecības

 „Pilnīgi nejauši nokļuvu „Dziedināšanas istabu” sapulcē, un man tika piedāvāta aizlūgšana, jo ļoti stipri dūra pakrūtē un tas traucēja normāli elpot. Par mani aizlūdza, un es tiku dziedināta. Tobrīd arī skolā bija problēmas, jo tuvojās gala eksāmeni un tas izraisīja lielu stresu. Arī par to tika aizlūgts, un, paldies Dievam, nokārtoju eksāmenu pat labāk, nekā biju cerējusi.”

                                

                                                                             Inta

 

 

    „Reiz darbā ļoti sasitu kreisās kājas īkšķi, tas ļoti uztūka un sāpēja; nevarēju normāli staigāt. Tad aizgāju uz „Dziedināšanas istabām”, kur par mani aizlūdza. Nākošajā rītā mans īkšķis bija pilnīgi dziedināts.


https://www.youtube.com/watch?v=5dvC-aMhaR8&feature=mh_lolz&list=HL1314733213  
                             
                                                
       
                                                                                            Ilmārs

 

 

    „Kādā no Dziedināšanas istabu sanāksmēm tika aizlūgts par sejas trijzaru nerva dziedināšanu un no tās reizes sāpes, kas mani mocīja jau ilgāku laika periodu, ir pazudušas.”

                                     

                                                                                             Aivars                                                             

 

Dziedināšanas Istabu kalpošanas misija ir:

 

- dziedinātas cilvēku dzīves (fiziskās un psihiskās dziedināšanas), dziedinātas ģimenes, dziedināta sabiedrība,

 

- draudžu kopdarbs,

 

- Kristus Mācekļu veidošana.

 

 

 

Mūsu mērķis ir Dziedināšanas Istabas visās Latvijas pilsētās.

 

Lai gan mēs neesam dzraudze, bet kristieši no dažādām draudzēm, mēs esam par jaunu draudžu uzsākšanu apdzīvotās vietās, kur draudzes pagaidām nedarbojas.

 

 

                                                                  Ticības apliecība.

 

Mēs ticam:

 

-         vienam patiesam Dievam, kas ir radījis visu redzamo un neredzamo, un ir atklājies, kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars,

 

-         ka Vienpiedzimušais Dieva Dēls- Jēzus Kristus iemiesojās no Svētā Gara, piedzima jaunavai Marijai, un ir patiess Dievs un ir patiess cilvēks,

 

-         Personīgajai glābšanai ticībā uz Jēzus Kristus upuri un izlietajām asinīm par cilvēces grēkiem,

 

-         pilnai kanoniskajai Bībelei (66 grāmatas), kā Svētā Gara iedvesmotam Dieva Vārdam, kas ir vienīgā patiesā Dieva atklāsme cilvēcei,

 

-         Vienai vienotai Jēzus Kristus draudzei, kas ir Viņa miesa uz zemes, kuras galva ir Kristus,

 

-         kristībai ūdenī, kā pestīšanas un nodošanās Jēzum liecībai,.

 

-         kristībai Svētajā Garā un Svētā Gara dāvanām, kas ir pieejamas visiem, kas tic,

 

-         dievišķai dziedināsanai ticībā, un ka dziedināšana ietilpst atpirkšanā,

 

-         Svētajam Vakarēdienam, kā liecībai par līdzdalību Jēzus Kristus derībā,

 

-         mirušo augšāmcelšanai; mūžīgai svētlaimei glābtajiem un mūžīgam sodam pazudušajiem,

 

-         Kunga Jēzus Kristus personīgai otrajai atnākšanai,

 

-         intensīvai evaņģelizācijai un misionāru darbībai visā pasaulē saskaņā ar „Lielo uzdevumu”, kuru pavada līdzejošas zīmes un brīnumi.

 

 

 

Dziedināšanas Istabu kalpošanas galvenie principi:

 

Dieva Valstības redzējums.

 

            Viens no Diedināšanas Istabu darbības pamatprincipiem ir Bībeliska izpratne redzējums par Dieva Valstību, kurā Kristus ir Valdnieks pār visiem (1. Kor. 12-13). Dziedināšanas Istabas ir viena no darba metodēm Vispasaules Baznīcā. Mēs priecājamies par panākumiem dažādās jomās un visu kristiešu draudžu un organizāciju attīstību visā pasaulē (Mar. 16:15- 18).

 

Sadarbība starp dažādām draudzēm.

 

             Mēs ienesam savu ieguldījumu sadarbības radīšanā starp draudzēm. Jēzus Kristus – draudzes Galva, draudze- Viņa miesa. Miesā rokai nav jāstrīdas ar kāju (1. Kor. 12:14). Tāpat kā Jēzus mēs lūdzam: „Tēvs, lai viņi ir viens”. Lai sekmīgi piepildītu Jēzus doto uzdevumu, draudzei un kristiešiem ir jādzīvo mīlestībā un piedošanā. Dziedināsanas Istabas ir lūgšanu un sadarbības nevis teoloģisko strīdu vieta, kas gadsimtu ilgumā ir grāvusi kristiešu vienotību un kavējusi darbu priekš Kunga. DZI komandas locekļi apzinās savu personīgo atbildību kā vienotības radītājiem un uzturētājiem. Vienotība tas nav vienāds viedoklis par katru teoloģisko jautājumu, bet tā izpaužas sadarbībā mīlestībā.

 

 

 Konfidencialitāte.

          Viens no svarīgiem Lūgšanu Klīniku darbības aspektiem, aizlūgšanām un pārrunām ir konfidencialitāte. Katram kalpošanas dalībniekam ir jātur noslēpumā viss dzirdētais (tāpat kā tiem, kas kalpo dvēseļkopšanā draudzē). Šī noteikuma izpildīšana padara Lūgšanu klīniku par drošu vietu, kur var vērsties ar savām aizlūgšanu vajadzībām.

 

 

 

Vietējās draudzes svarīgums.

 

         Mēs esam pārliecināti, ka katram komandas loceklim ir jābūt iesaistītam vietējās draudzes dzīvē. Mes runājam par to arī pārrunās, uzņemot kalpošanā jaunos biedrus, iedvesmojot pēc iespējas kalpot draudzēs. Ja kāds, kas  vēlas iekļauties dziedināšanas kalpošanas vienībā, neapmeklē nevienu draudzi, mēs iesakām no sākuma atrast draudzi, un tad pievienoties mūsu kalpošanai. Dziedināšanas Istabas nav draudze.

 

 

 Atbilstība Bībeliskiem principiem.


         Dziedināšanas Istabu darbības mērķis Latvijā ir būt labai, drošai un uzticību izraisošai sadarbības formai starp draudzēm. Diedināšanas Istabu darbība ir „caurspīdīga” (tajā nav nekā slēpta). Mēs kalpojam, lai piepildītu Kristus Lielo Pavēli „Veidot tautas par mācekļiem”.

 

 

 

            Kristiešu kalpošana "Dziedināsanas Istabas" ir Starptautiskās Dziedināšanas Istabu Asociācijas (IAHR, Spokane, USA) dalībniece Latvijā 

https://healingrooms.com/ 

 

               „Dziedināšanas istabas” kalpošana notiek Sestdienās Rīgā, Bruņinieku ielā no plkst.18:00 – 20:00 Pieteikšanās pa tālr. Nr.27175728 vai E- pastu: gaisma.j@inbox.lv 


Kuldīgā, sestdienās plkst. 10:00 - 12:00, pieteikties pa tālr. Nr. 29943454 un tālr.Nr.26019958


https://www.facebook.com/pages/Healing-Rooms-Latvia/318804778131179?fref=ts

www.healingrooms.com

https://healingrooms.com
"Dziedināsanas istabas" prezentācija:
https://files.inbox.lv/ticket/c6e480845ebc82875c3e00f41a560fe56f727fdd/DZI+Prezent+1.ppt

https://www.youtube.com/watch?v=R9oj9O5DB1Q


           Kristiešu kalpošana „Dziedināšas Istabas” aicina kalpošanā aizlūdzējus, pielūgsmes vad
ītājus, dziedināšanas kalpotājus, tulkus, evaņģēlistus, IT speciālistus.

 

 

 

          Arī Tu vari būt daļa no Gaismas Pasaulei ar savām ailūgšanām, savu līdzdalību kalpošanā un atsūtīto informāciju, vai finansēm. Jūs varat ieguldīt Dieva darbā:

 

 

 

Biedrība 'Gaisma Pasaulē'
reģ. Nr.50008104291,

Konta Nr. LV16HABA0551014267362 
HABALV2X Mēs aizlūdzam arī par uzņēmumiem; tā darbiniekiem, izaugsmi un aizsardzību.

 


Atrodiet mūs pakalpojumā Google+Komentāri (4)  |  2011-05-06 22:46  |  Skatīts: 13694x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
Agita* - 2018-02-15 23:24
Nepieciešama aizlūgšana par Lāsmu, kurai ir atklāts dzemdes vēzis 4. stadijā.

Anita* - 2018-08-16 22:35
Nepieciesams aizlugums par dzemdes kakla veza 3 stadijas dzedinasanu

Dzidra* - 2019-04-05 20:54
Lūgums aizlūgt par nopietnu slimas muguras problēmu,l
ai Jēzus dziedina! Paldies!
Dzidra

Jānis* - 2020-08-29 23:14
Ludzu aizlūgt par veselību, un visiem tiem cilvēkiem kuri ar burvestībām mēgina sabojāt man veselību un biznesu.
Ludzu aizlūgt par manām bailēm no pasaules. Ludzu aizlūgt par bailēm no Mammas un Tēva, no bailēm par nakotni. Visu laiku uztraucos par savu veselību un baidos no visam ietekmēm. Sajūta ka jūku prātā!

Ludzu aizlūgt un dziedināt!

Amen!

Amen!


- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ